Ondava pre život - projekt
Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

Základné info o projekte

 • názov projektu: Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy – ONDAVA PRE ŽIVOT
 • program: Finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014
 • správca programu: Úrad vlády SR
 • výzva: ACC01 v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom
 • názov programovej oblasti: prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

 • termín začatia projektu: 02.07.2014

 • termín ukončenia projektu: 29.02.2016

 • dĺžka realizácie: 20 mesiacov
 • žiadateľ/ prijímateľ finančného príspevku: Obec Nižná Polianka
 • partneri: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Norwegian Forest and Landscape Institute (Nórske kráľovstvo)
 • charakter projektu: integrovaný projekt, ktorý využíva princíp multisektorových partnerstiev
 • hlavné aktivity: tvorba adaptačnej stratégie, realizácia navrhnutých opatrení v krajine a sieťovanie partnerov
 • výsledky projektu:
  • počet vypracovaných strategických dokumentácií venovaných adaptačným opatreniam – 1
  • celkový počet vytvorených individuálnych vodozádržných opatrení – 505
  • objem vytvorených vodozádržných opatrení (v m3) – 625000
  • počet vypracovaných projektových dokumentácií protipovodňových opatrení – 1
  • počet komunít zapojených do realizácie projektu – 7
  • počet národných a zahraničných inštitúcií zapojených do projektu – 8
  • počet novovzniknutých inštitúcií - nezisková organizácia zodpovedná za udržateľnosť výsledkov projektu – 1
 • celkové oprávnené výdavky projektu: 1 681 738 €
 • projektový grant Fondov EHP a ŠR SR: 1 429 477 € (85% z celkového rozpočtu projektu)
 • spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 252 261 € (15% z celkového rozpočtu)

Projektovú zmluvu na realizáciu projektu si môžete pozriet na tomto odkazeOndava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk