Ondava pre život - projekt




Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

Základné info o projekte

 • názov projektu: Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy – ONDAVA PRE ŽIVOT
 • program: Finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014
 • správca programu: Úrad vlády SR
 • výzva: ACC01 v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom
 • názov programovej oblasti: prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

 • termín začatia projektu: 02.07.2014

 • termín ukončenia projektu: 29.02.2016

 • dĺžka realizácie: 20 mesiacov
 • žiadateľ/ prijímateľ finančného príspevku: Obec Nižná Polianka
 • partneri: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Norwegian Forest and Landscape Institute (Nórske kráľovstvo)
 • charakter projektu: integrovaný projekt, ktorý využíva princíp multisektorových partnerstiev
 • hlavné aktivity: tvorba adaptačnej stratégie, realizácia navrhnutých opatrení v krajine a sieťovanie partnerov
 • výsledky projektu:
  • počet vypracovaných strategických dokumentácií venovaných adaptačným opatreniam – 1
  • celkový počet vytvorených individuálnych vodozádržných opatrení – 505
  • objem vytvorených vodozádržných opatrení (v m3) – 625000
  • počet vypracovaných projektových dokumentácií protipovodňových opatrení – 1
  • počet komunít zapojených do realizácie projektu – 7
  • počet národných a zahraničných inštitúcií zapojených do projektu – 8
  • počet novovzniknutých inštitúcií - nezisková organizácia zodpovedná za udržateľnosť výsledkov projektu – 1
 • celkové oprávnené výdavky projektu: 1 681 738 €
 • projektový grant Fondov EHP a ŠR SR: 1 429 477 € (85% z celkového rozpočtu projektu)
 • spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 252 261 € (15% z celkového rozpočtu)

Projektovú zmluvu na realizáciu projektu si môžete pozriet na tomto odkaze















Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk