Ondava pre život - projekt
Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú dva osobitné nástroje finančnej pomoci založené na spoločných princípoch. Táto pomoc je financovaná zo zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, pričom príspevok Nórska tvorí približne 97% z celkového objemu disponibilných finančných zdrojov. V súčasnosti Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý bol ustanovený ako Národný kontaktný bod pre tieto finančné mechanizmy administruje približne 70 miliónov eur, ktoré boli určené pre Slovenskú republiku na obdobie rokov 2004 až 2009. Základným cieľom finančných mechanizmov je prispieť k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý okrem všetkých členských štátov Európskej únie zahrnuje aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Finančné mechanizmy Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM) boli vytvorené podpisom memoránd o porozumení v roku 2005

6. júla 2011 vláda Slovenskej republiky schválila materiál Systém riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014, ktorý predstavuje základný systémový rámec riadenia finančných mechanizmov.

Slovenská republika získala celkovú alokáciu v objeme 80,75 mil. EUR, pričom FM EHP je vo výške 38,35 mil. EUR a NFM je vo výške 42,40 mil. EUR.

Základnými cieľmi oboch mechanizmov v programovom období 2009 – 2014 je prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných príspevkov v prioritných oblastiach.

Finančné príspevky z Finančného mechanizmu EHP sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:

 1. ochrana a manažment životného prostredia,
 2. klimatické zmeny a obnoviteľná energia,
 3. občianska spoločnosť,
 4. ľudský a sociálny rozvoj a
 5. ochrana kultúrneho dedičstva.

Finančné príspevky z Nórskeho finančného mechanizmu sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:
 1. zachytávanie a skladovanie uhlíka,
 2. „zelené" inovácie v priemysle,
 3. veda a výskum,
 4. ľudský a sociálny rozvoj,
 5. spravodlivosť a vnútorné záležitosti,
 6. podpora dôstojnej práce a tripartitného dialógu.

Národným kontaktným bodom pre implementáciu FM EHP a NFM v SR sa stal Úrad vlády SR, pričom zodpovednosť za celkovú administratívnu koordináciu a použitie má Odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov.

Platobným orgánom pre tieto finančné mechanizmy je Ministerstvo financií – Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí.

Čerpanie prostriedkov z finančných mechanizmov sa na Slovensku realizuje nasledovnými formami pomoci

 • Individuálny projekt je ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom. Môže obsahovať jeden alebo viac podprojektov.
 • Blokové granty sú fondy vytvorené s jasne definovaným účelom, z ktorých je možné poskytnúť finančnú pomoc jednotlivcom, organizáciám alebo inštitúciám. Blokové granty sú zamerané na pomoc pri implementácií projektov, kde konečný užívateľ je príliš malý na to, aby jeho projekt bol z hľadiska efektívnosti nákladov administrovaný na individuálnej báze. • Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk