Ondava pre život - projekt
Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

Partneri

Lesy Slovenskej republiky š.p.

Štátny podnik Lesy Slovenskej Republiky Banská Bystrica je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom. Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných príjmov. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, čím získal štatút podniku strategického významu, resp. prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky. Víziou organizácie je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý vytvorí základ pre uspokojovanie potrieb prírody, spoločnosti, ekonomiky a optimálne zhodnotí lesný majetok štátu.

kontakt:
Lesy Slovenskej republiky š.p.
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
www.lesy.sk
kontaktná osoba: Ján Kostrián – prvý zástupca generálneho riaditeľa
telefón: 048 / 4344234, 048 / 4344 111

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je osobitnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spolupracuje najmä s inými odbornými inštitúciami, zameranými na starostlivosť o životné prostredie a ochranu prírody a krajiny, speleológiu a príbuzné vedné disciplíny, ďalej s miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, partnerskými organizáciami v zahraničí a inými organizáciami s environmentálnym a speleologickým zameraním.

kontakt:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28
97409 Banská Bystrica
www.sopsr.sk
kontaktná osoba: Milan Boroš - ústredný riaditeľ
telefón: 048 / 472 20 26-27

NorwegianForest and LandscapeInstitute, Nórske kráľovstvo

Nórsky inštitút lesov a krajiny je jednou z predných nórskych inštitúcií zaoberajúcich sa lesnými zdrojmi, lesnou ekológiou a životným prostredím. Inštitút taktiež zodpovedá za rad národných mapujúcich programov a inventár zdrojov v oblasti pôdnej pokrývky, lesníctva, krajiny a životného prostredia. Inštitút realizuje prieskum a poskytuje informácie týkajúce sa lesov, pôdy, pasienkov a krajiny. Nórsky inštitút lesov a krajiny je organizačne podriadený Ministerstvu pôdohospodárstva a potravín. Poskytuje odborné informácie verejnej správe, podnikateľom a širokej verejnosti s cieľom prispieť k udržateľnému spravovaniu prírodných zdrojov a vytváraniu pridanej hodnoty prostredníctvom výskumu a využívania dát.Inštitút celkovo zamestnáva 220 osôb a sídli v meste Ås južne od Osla. Jeho regionálne kancelárie sa nachádzajú v severnom, strednom a západnom Nórsku.

kontakt:
NorwegianForest and LandscapeInstitute
Raveien 9
N-1431 Ås
Norway
www.skogoglandskap.no
kontaktná osoba: WendyFjellstad – zástupkyňa riaditeľa
telefón: 0047 / 64 94 80 00, 0047 / 64 94 80 01

Obec Šarišské Čierne

Šarišské Čierne obklopujú kopce Nízkych Beskýd s peknými lesmi, väčšinou bukovými a brezovými. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Prvý krát sa v písomnej podobe spomína v roku 1414. V stredoveku obec patrila k panstvu Makovica. Dominanta obce, gréckokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie, je z roku 1932 a Kaplnka Panny Márie z roku 1765. Nachádza sa tu taktiež pravoslávna Cerkva Narodenia Presvätej Bohorodičky postavená v 90. rokoch minulého storočia. Dnes tu žije vyše 300 obyvateľov. Občianska a technická vybavenosť je veľmi dobrá. Nachádza sa tu základná škola s materskou školou, nákupné stredisko a športový areál. V Šarišskom Čiernom sa darí i podnikateľskej sfére, pôsobí tu niekoľko remeselníkov, najmä stolárov a poľnohospodárske družstvo.

kontakt:
Obec Šarišské Čierne
Šarišské Čierne 81
086 37 Šarišské Čierne
www.sarisskecierne.ou.sk
email: buvalicandrej@gmail.com
telefón: 054/479 8320Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk