Ondava pre život - projekt
Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 
Hlavné indikátory
Počet vypracovaných projektových dokumentácií venovaných adaptačným opatreniam spĺňajúcich kritériá program1
Celkový počet dokončených individuálnych opatrení, zásahov, objektov a stavieb vytvorených v rámci projektov 505
Objem vybudovaných vodozádržných opatrení, systémov a štruktúr v krajine a v rámci školských areálov na zníženie odtoku alebo zadržanie dažďovej vody ako aj pre čistenie a recykláciu použitej dažďovej vody a odpadovej vody (mil.m3) 0.625
Počet organizovaných stretnutí pred prípravou projektov, počas implementácie a hodnotiacej fázy vrátane monitorovacích aktivít120
Počet komunít zapojených do realizácie projektu7
Počet národných a zahraničných inštitúcií zapojených do projektu8
Počet novozniknutých inštutúcií - nezisková organizácia zodpovedná za udržateľnosť výsledkov projektu1
Indikátory publicity
Počet spracovaných dotazníkov informovanosti30
Percentuálny podiel respondentov, ktorí vedeli o Grantoch EHP a Nórska aj pred vyplnením dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.50%
Počet respondentov, ktorí vedeli odpovedať na otázku, ktoré krajiny prispievajú do Grantov EHP. Cieľová hodnota nie je záväzná.30%
Počet respondentov, ktorí správne vedeli odpovedať na najmenej tri otázky z dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.30%
Počet webových stránok alebo podstránok venovaných projektu1
Počet zrealizovaných konferencíí, školení, seminárov, workshopov a iných podujatí pre verejnosť2
Počet účastníkov na zrealizovaných podujatiach pre verejnosť. Cieľová hodnota nie je záväzná.100
Počet návštev stránky alebo podstránky venovanej projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.500
Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky venovanej projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.300
Počet oznamov uverejnených v médiách (TV, rozhlasové stanice, printové médiá)2


Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk