Ondava pre život - projekt
Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

Žiadateľ

Obec Nižná Polianka

Prihraničná rázovitá obec Nižná Polianka sa rozprestiera na úpätí Nízkych Beskýd. Patrí do mikroregiónu Makovica. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1572. Bola založená na valašskom práve. Už od 13. storočia čerpala zo svojej dobrej polohy, keďže leží na spojnici Bardejov – poľský hraničný prechod. Veľmi ťažkou skúškou pre obyvateľov bolo obdobie prvej svetovej vojny. Stál tu majestátny drevený chrám, ktorý bol spolu s ostatnými stavbami zrovnaný so zemou. Obdobie druhej svetovej vojny pripomína zrenovovaný vojenský cintorín. Kamenná gréckokatolícka cerkev bola postavená roku 1923. Pravoslávny chrám v obci stojí od roku 1992. V Nižnej Polianke bola zriadená materská a základná škola, a je tu dobrá občianska vybavenosť. Nižná Polianka je i regionálnym centrom cestovného ruchu. V lete je pre turistov hlavným lákadlom prírodné kúpalisko, v zime lyžiarske vleky. Sú tu možnosti ubytovania a stravovania. Obec je tiež dobrou východzou stanicou pre turistiku a cykloturistiku u nás a tiež v Poľsku, ktoré je vzdialené len 3 kilometre.

Z hľadiska projektu je potrebné vnímať obec Nižná Polianka ako lídra viac ako štyroch desiatok obcí v hornej časti povodia Ondavy a mesta Svidník, z celkovou plochou povodia prekračujúcou 350 km2, ktoré sa pôvodne chceli do výzvy zapojiť ako združenie. Keďže podmienky výzvy neumožňujú akceptáciu kolektívneho žiadateľa, obce a mesto sa rozhodli poveriť Obec Nižná Polianka zastupovaním ich spoločných záujmov. Toto ich spoločné záujmové územie projektu - povodie Ondavy nad mestom Svidník (cca 350 km2), je pravidelne atakované povodňovými udalosťami spôsobujúcimi škody v dlhodobejšom horizonte rádovo v miliónoch eur. Všetky relevantné analytické a hodnotiace dokumenty, ktoré na národnej úrovni hodnotia povodňové riziká, výšky škôd alebo potrebu realizácie adaptačných opatrení (napr. k dnešnému dňu najaktuálnejší a najkomplexnejší materiál "Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodrogu" spracované MŽP v roku 2011) zaraďujú projektové územie do najkritickejších oblastí Slovenskej republiky.

kontakt:
Obec Nižná Polianka
Nižná Polianka 47
086 36 Nižná Polianka
www.niznapolianka.ocu.sk
kontaktná osoba: Ján Cundra – starosta obce
telefón: 054 / 479 9128Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk