Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

Žiadateľ

Obec Nižná Polianka

Prihraničná rázovitá obec Nižná Polianka sa rozprestiera na úpätí Nízkych Beskýd. Patrí do mikroregiónu Makovica. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1572. Bola založená na valašskom práve. Už od 13. storočia čerpala zo svojej dobrej polohy, keďže leží na spojnici Bardejov – poľský hraničný prechod. Veľmi ťažkou skúškou pre obyvateľov bolo obdobie prvej svetovej vojny. Stál tu majestátny drevený chrám, ktorý bol spolu s ostatnými stavbami zrovnaný so zemou. Obdobie druhej svetovej vojny pripomína zrenovovaný vojenský cintorín. Kamenná gréckokatolícka cerkev bola postavená roku 1923. Pravoslávny chrám v obci stojí od roku 1992. V Nižnej Polianke bola zriadená materská a základná škola, a je tu dobrá občianska vybavenosť. Nižná Polianka je i regionálnym centrom cestovného ruchu. V lete je pre turistov hlavným lákadlom prírodné kúpalisko, v zime lyžiarske vleky. Sú tu možnosti ubytovania a stravovania. Obec je tiež dobrou východzou stanicou pre turistiku a cykloturistiku u nás a tiež v Poľsku, ktoré je vzdialené len 3 kilometre.

Z hľadiska projektu je potrebné vnímať obec Nižná Polianka ako lídra viac ako štyroch desiatok obcí v hornej časti povodia Ondavy a mesta Svidník, z celkovou plochou povodia prekračujúcou 350 km2, ktoré sa pôvodne chceli do výzvy zapojiť ako združenie. Keďže podmienky výzvy neumožňujú akceptáciu kolektívneho žiadateľa, obce a mesto sa rozhodli poveriť Obec Nižná Polianka zastupovaním ich spoločných záujmov. Toto ich spoločné záujmové územie projektu - povodie Ondavy nad mestom Svidník (cca 350 km2), je pravidelne atakované povodňovými udalosťami spôsobujúcimi škody v dlhodobejšom horizonte rádovo v miliónoch eur. Všetky relevantné analytické a hodnotiace dokumenty, ktoré na národnej úrovni hodnotia povodňové riziká, výšky škôd alebo potrebu realizácie adaptačných opatrení (napr. k dnešnému dňu najaktuálnejší a najkomplexnejší materiál "Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodrogu" spracované MŽP v roku 2011) zaraďujú projektové územie do najkritickejších oblastí Slovenskej republiky.

kontakt:
Obec Nižná Polianka
Nižná Polianka 47
086 36 Nižná Polianka
www.niznapolianka.ocu.sk
kontaktná osoba: Ján Cundra – starosta obce
telefón: 054 / 479 9128Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk