Ondava pre život - projekt
Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

Hlavný cieľ projektu

 • prispôsobenie sa zmene klímy: prevencia pred povodňami a suchom
 • Špecifické ciele projektu

 • vyvinutá stratégia a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa klíme
 • Prínosy projektu:

 • Projekt prináša možnosť definovať a realizovať preventívne opatrenia na zmenu klímy až do malých obcí v projektovom území. Ide preto o jedinečnú príležitosť pre realizáciu opatrení v krajine so spolufinancovaním z FM EHK a štátneho rozpočtu.
 • Projekt prináša pozitíva rovnako pre obyvateľov a obce z územia, ako aj štát.
 • Projekt je financovaný z FM EHK fondov a zo štátneho rozpočtu, z čoho výška nenávratného finančného príspevku z Grantov EHP a štátneho rozpočtu tvorí 85%. Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Stakčín, prispieva formou kofinancovania vo výške 15% celkových nákladov projektu.
 • Projekt je otvorený pre všetky aktívne subjekty v území. Projekt je už vo fáze realizácie: stačí sa zapojiť.
 • Projekt je zdrojom objektívnych informácii o stave územia z hľadiska rizík zmeny klímy a sucha.
 • Projekt garantuje systematický a koordinovaný postup pri realizácii vybraných opatrení na udržanie a zabezpečenie ekosystémových funkcií krajiny a ponúkne rámcový manuál pre ostatné územia Slovenska, prípadne aj za jeho hranicami.
 • Projekt garantuje realizáciu minimálne 505 opatrení v krajine so zapojením lokálnej pracovnej sily z územia, ktorá je ohrozená dlhodobou nezamestnanosťou.
 • Projekt podporuje verejnú diskusiu o plánovaní adaptačných opatrení na klimatickú zmenu na lokálnej úrovni.
 • Projekt zviditeľňuje princípy partnerstva a subsidiarity, ako hlavné princípy riešení smerujúcich k zvyšovaniu kvality života v území a vnímaniu svojej miery zodpovednosti za stav životného prostredia a neodborných a škodlivých zásahov do prírody.
 • Projekt podporuje princípy dobrovoľníctva, ako kľúčového faktoru pre zvýšenie záujmu verejnosti o veci verejné, o stav životného prostredia a kvalitu života v území. Taktiež podporuje tvorbu partnerstiev a rôznych účelových združení, pri podpore zvýšenej zodpovednosti za stav svojho životného prostredia a bezpečnosti svojich životov a majetku.


 • Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk