Ondava pre život - projekt
Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

Aktivita V1 – Adaptačná stratégia

Úvodnou aktivitou projektu bude analýza a syntéza súčasného stavu krajiny hornej časti povodia rieky Ondava na ploche cca 350 km², do ktorej sa aktívne zapoja aj miestni obyvatelia a znalci krajiny. Na základe tejto analýzy sa spracuje regionálna Stratégia na prispôsobenie sa zmene klímy (Adaptačná stratégia). Stratégiu pripraví tím expertov a miestnych znalcov združených Nadáciou pre ochranu biodiverzity Karpát so sídlom v Stakčíne (SV Zemplín). Stratégia sa bude týkať 44 obcí daného regiónu. Výsledky a návrhy stratégie sa prerokujú na verejných plénach za účasti širokej zainteresovanej laickej, ale i odbornej verejnosti a budú zverejnené. Stratégia ďalej sformuluje konkrétne vodozádržné a revitalizačné opatrenia v krajine.

Aktivita V2 – Realizácia adaptačných opatrení

Hlavnou časťou a výstupom projektu bude realizáciadefinovaných opatrení v krajine v množstve cca 505 opatrení o celkovom objeme 62500 m3 vodozádržného potenciálu. Nimi sa prispeje k obnove primárnych ekosystémových funkcií krajiny, revitalizujú sa vybrané biotopy a vráti plošná ekologická stabilita krajiny a regiónu horného povodia rieky. Súbor revitalizačných a vodozádržných opatrení sa bude realizovať po dôslednej analýze krajiny, jej odtokových pomerov, stupňa degradácie a environmentálnych rizík (napr. zosuvov). Spracuje sa mapa lesných a poľných ciest, výmoľových rigolov a plošných, eróznych a svahových deformácií, kde sa navrhnú opatrenia na sanáciu, obnovu a revitalizáciu. Primárne sa identifikujú tie mokrade a poškodené prvky hydromorfológie rieky Ondavy a jej priľahlých tokov, ktoré budú vhodné na revitalizačné opatrenia a tieto sa zrealizujú (po konzultácii a v súčinnosti s vlastníkmi a hospodármi dotknutých pozemkov). Obnovia sa alebo vybudujú vodozádržné prvky, ktoré mitigujú a eliminujú vznik prívalových vôd. V čase sucha a nedostatku zrážok tieto opatrenia budú zadržanú vodu prirodzene uvoľňovať do krajiny a udržiavať vyrovnaný vodný režim. Budú to najmä rôzne vodozádržné a protierózne prehrádzky z dreva, kameniva a krovia, garnisáže a rôzne iné typy hrádzí v malých alebo občasných tokoch, rigoloch, eróznych jazvách, cestách a zvážnicach, na vybraných úsekoch tokov sa spevnia brehy a obnovia meandre, odstránia sa nevhodné bariéry v tokoch a ďalšie opatrenia. V suchej krajine, najmä na otvorených svahoch, sa vybudujú vrstevnicové vegetačné a vsakovacie pásy a línie vodozádržnýchvsakovacích jám a bazénov, ktoré súčasne budú slúžiť aj ako liahniská živočíchov a obnovy biodiverzity. Obnovia sa alebo nanovo vysadia integračné vegetačné prvky v krajine, nové medze, vegetačné línie a pásy na zabránenie plošnej erózie a odtoku povrchovej vody a v prípade potreby vysadia sa porasty drevín lesného charakteru ako vodozádržné, protierózne a klimatické opatrenia, alebo na stabilizáciu svahových deformácií.

Aktivita V3 – Sieťovanie a publicita

Realizácia individuálnych opatrení bude súčasne aj komunikačný nástroj s dotknutou verejnosťou, najmä vlastníkmi pôdy a hospodármi v krajine.Významný bude participačný prístup zapojením všetkých dotknutých obcí a založením partnerského záujmového združenia obcí a samospráv, fyzických a právnických osôb (OZ Ondava pre život) zameraného na starostlivosť o krajinu a vybudované opatrenia ako aj využívanie skúsenosti získaných z projektu a zabezpečenie trvalej udržateľnosti jeho výsledkov.Nemenej významnou ambíciou projektu je zmena vzťahu miestneho obyvateľstva ku krajine a jej využívaniu. Toto sa dosiahne množstvom komunikačných aktivít, vorkšopov a seminárov, zapojením detí a mládeže, zviditeľňovaním a šírením informácií a integráciou nezamestnaných občanov pri budovaní konkrétnych individuálnych opatrení v krajine.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk