Ondava pre život - socialny podnik environmentalnych technologii
 

Začíname prípravu založenia sociálneho podniku – Sociálny podnik environmentálnych technológií (SPET)

Významným výstupom projektu Ondava pre život bolo aj založenie neziskovej organizácie Ondava pre život, n.o. so sídlom v obci Nižná Polianka, ktorá začala svoju činnosť 22.04.2015. Základnou činnosťou organizácie je zabezpečenie trvalej udržateľnosti realizovaných 505 adaptačných vodozádržných opatrení na klimatickú zmenu v katastroch 16 obcí okresov Bardejov a Svidník.

Projekt Ondava pre život splnil významnú sociálno – ekonomickú úlohu tým, že v rámci neho bolo vytvorených 150 pracovných miest na dobu 9 – 14 mesiacov pre dlhodobo evidovaných znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Prácu dostalo 150 obyvateľov projektového územia, pričom pre mnohých z nich to bolo prvé zamestnanie a prvá pracovná zmluva. V procese realizácie jednoduchých manuálnych prác sa vytvorila skupina mimoriadne šikovných a odborne zdatných uchádzačov o zamestnanie, ktorí si však z dôvodu nedostatočnej ponuky na trhu práce, nemôžu nájsť zamestnanie.

V dôsledku toho, že v procese analýzy zraniteľnosti územia vo vzťahu k dôsledkom klimatickej zmeny, v procese výberu pracovníkov z radov dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie a realizácie adaptačných opatrení s nimi, vyšli ako ohrozenia nedostatok pracovných miest pre túto skupinu obyvateľov na analyzovanom území, bolo prijaté rozhodnutie vytvoriť v rámci organizačnej štruktúry neziskovej organizácie Ondava pre život n.o. sociálny podnik environmentálnych technológií /SPET/ s cieľom vytvoriť cca 10 pracovných miest práve pre uvedenú skupinu uchádzačov o zamestnanie. Hlavným cieľom a náplňou budú environmentálne aktivity, realizácia ďalších vodozádržných adaptačných opatrení na zanalyzovanom území, výroba prvkov environmentálnych technológií, likvidáciu inváznych rastlín v úzkej prepojenosti s hlavnou náplňou verejno – prospešných prác neziskovej organizácie.

SPET bude realizovať svoju činnosť v okrese Svidník a Bardejov, bude sa opierať o výsledky analýzy RASHO – Regionálnej adaptačnej stratégie hornej Ondavy /2014/, realizovať opatrenia vyplývajúce s Národnej stratégie adaptácie na klimatickú zmenu a potreby územia. Sídlom SPET sa stala od novembra 2016 obec Cernina – budova bývalej školy.

Hlavnú činnosť plánuje SPET začať v januári 2017, plánovaný stav pracovníkov – 13 bude naplnený najneskôr do marca 2017.

Hlavnou úlohou bude spolupráca s obcami územia, ktoré podpísali Memorandum o spolupráci ešte v roku 2015, poľnohospodármi, lesohospodármi.Cernina, 15.12.2016Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk