Ondava pre život - projekt
Základné info
Ciele
Aktivity
Ukazovatele
Žiadateľ
Partneri
Donori
 

O Projekte - základne info

Obec Nižná Polianka od 2. júla 2014 realizuje dvojročný projekt s názvom Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - ONDAVA PRE ŽIVOT, ktorý bol podporený zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 a štátneho rozpočtu SR

Projekt je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Ústredný motív projektu určuje povodie rieky Ondava, ktorá je vodnou osou Zemplína

Do horného povodia rieky Ondava patrí 44 obcí svidníckeho a bardejovského okresu, ktoré spoločne vykazujú viac ako 8 000 obyvateľov, žijúcich v predmetnom území. Obce spoločne zareagovali na výzvu v rámci Programu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru – „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. Výsledkom je schválený projekt, ktorého obsahom je vytvorenie adaptačnej stratégie pre územie týchto obcí v rozlohe 332 km2. Projekt súčasne rieši aj následnú realizáciu navrhnutých opatrení, s využitím potenciálu dlhodobo nezamestnaných obyvateľov v území, so zámerom zadržať vodu v krajine a napomôcť obnove malého vodného cyklu. Súčasťou projektu je aj vytváranie nových partnerstiev a sieťovanie rôznych subjektov (samospráva, mimovládne organizácie, základné školy, lokálne médiá, hasičské zbory, zväzy rybárov, turistické spolky, zástupcovia urbárov, umelci v regióne atď.), ktoré sú pre proces zvyšovania kvality života v území kľúčové

Obec Nižná Polianka, ako nositeľ projektu, bude v období 20 mesiacov realizovať aktivity v spolupráci s piatimi partermi: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy SR š. p., Štátna ochrana prírody SR a nórsky partner projektu Norwegian Forest and Landscape Institute

Rozpočet projektu je 1 681 738 eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku z Grantov EHP a štátneho rozpočtu tvorí 85%. Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Stakčín, prispieva na realizáciu projektu vo výške 15% celkových nákladov projektuOndava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk