Ondava pre život - uzemie
Projektové územie
Rieka Ondava
Mikropovodia
Zaujímavosti
CHKO vých. karpaty Chránené stromy Mokrade Potoky
 

Mokrade

Čo sú mokrade?

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Znamená to, že medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže

Význam mokradí

Významnosť mokradí je úzko spojená s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sa stávajú nepostradateľné aj pre človeka. Mokrade majú význam:

 • Pre zachovanie rozmanitosti živých organizmov, ktoré je podmienené pestrosťou stanovíšť vznikajúcich v závislosti od hladiny podzemnej vody.
 • Ako prirodzené čističky vôd sa podieľajú na odstraňovaní chemických a organických odpadov, živín ako aj sedimentov, zadržiavajú vodu v krajine.
 • Ako kontrolný mechanizmus povodní a ochrany pred eróziou, sú zdrojom pitnej a úžitkovej vody.
 • Socioekonomický - pri produkcii dreva, pasení, chove rýb a v neposlednom rade ako základ rekreačných a turistických aktivít človeka.
 • Ochrana mokradí

  Civilizačné trendy posledného storočia vo svete no najmä v Európe viedli k premene a často k likvidácii existujúcich mokradí. Dôvodom týchto aktivít bola transformácia mokradí na produkčnú, alebo inak "rozumne" využitú pôdu alebo likvidácia mokradí ako liahnišť človeku "škodlivých organizmov".

  Situácia sa stala kritickou, čoho dôsledkom bola nutnosť pristúpiť k medzinárodnej spolupráci pri ochrane a rozumnom využívaní mokradí. Rámec týmto snahám poskytol Dohovor o mokradiach podpísaný zmluvnými stranami v roku 1971 v Iránskom meste Ramsar (preto aj Ramsarský dohovor). Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Osobitným záväzkom je prihlásenie vybratých mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu

  Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalej ČSFR v roku 1990, čim na seba zobrala príslušné záväzky. Podmienky plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohovoru riadi a koordinuje Ramsarský výbor SR.Vypracovanie návrhov na ochranu mokradí a ich následná realizácia je nemysliteľná bez poznania ich polohy, umiestnenia, prírodných hodnôt, t.z. odbornej inventarizácie

  Na túto úlohu sa podujal Slovenský zväz ochrany prírody a krajiny, ktorý ju realizoval v rámci desaťročia ochrany mokradí. Inventarizáciu koordinovalo Centrom mapovania mokradí v Prievidzi.Výsledky práce desiatok mapovateľov za uplynulých 10 rokov boli zhrnuté do publikácie MOKRADE SLOVENSKA. V databáze Centra mapovania mokradí je v súčasnosti evidovaných:

 • 22 medzinárodne významných lokalít (z toho 11 ako zapísané ramsarské lokality)
 • 72 národne významných mokradí,
 • 467 regionálne významných mokradí a 1050 lokálne významných mokradí.
 • 1Názov mokradePlochaNázov obceOkresKategória
  1Alúvium potoka Bodružník200 000BodružalSKL
  2Alúvium Svidnicanky70 000Dlhona, HavranecSKL
  3Alúvium potoka Margalica50 000DlhonaSKL
  4Rybník Vyšný Orlík25 000Vyšný OrlíkSKL
  5Vod. nádrž Krajná Po?ana25 000Krajná PolanaSKL
  6Mo?iar v Nižnom Orlíku10 000Nižný OrlíkSKL
  7Salašiska10 000Vyšný KomárnikSKL
  8Lúky nad Vyšnou Písanou150 000Vyšná PísanáSKR
  9Kuchtovce – alúvium pot. Mostovka100 000KeckovceSKR
  10Rašelinisko Belejovce50 000Belejovce, KeckovceSKR
  11Lúky v Šivárnej30 000Nižný KomárnikSKR
  12Pod Beskydom PR84 546Nižná PoliankaBJR

  L – lokálny význam mokrade
  R – regionálny význam mokrade  Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk