Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

PRVÁ REGIONÁLNA ADAPTAČNÁ STRATÉGIA NA KLIMATICKÚ ZMENUJE STRATÉGIA HORNEJ ONDAVY

Projekt Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy – ONDAVA PRE ŽIVOT má za sebou prvých šesť mesiacov realizácie. Záver prvej etapy realizácie projektu patril prezentácii a verejnémuprerokovaniu Regionálnej adaptačnej stratégie Hornej Ondavy (RASHO), ktorá predstavuje jeden z hlavných výstupov projektu. Verejná prezentácia a prerokovanie sa konalo v rámci odbornej konferencie v Nižnej Polianke, ktorá sa konala v dňoch 19. a 20. Januára 2015.

Cieľom RASHObolo spracovať analýzu zraniteľnosti územia, navrhnúť minimálne 505 opatrení, ktoré zabezpečia obnovu ekosystémovýchfunkcií krajiny prostredníctvom udržania minimálne 625 000 m3 vody v projektovom území s cieľom redukcie objemu prívalových vôd a balastnej vody, ktorá počas povodní môže spôsobiť škody na majetku a krajiny.

RASHO je prvá regionálna adaptačná stratégia na Slovensku, ktorej cieľom je zvýšiť adaptačnú kapacitu krajiny voči nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny, prevencie proti vzniku prívalových povodní a šírenia sucha.

Katalóg opatrení je súborom unikátnych, originálne navrhnutých riešení, ktorý je súčasťou Regionálnej adaptačnej stratégie Hornej Ondavy. Má charakter otvoreného dokumentu, ktorý sa bude počas realizácie projektu ďalej aktualizovať a dopĺňať. RASHO a Katalóg majú charakter základného manuálu pre realizáciu ďalšej etapy projektu, ktorou je realizácia týchto opatrení v území. Opatrenia sú navrhnuté tak, aby využívali lokálne dostupné zdroje (drevo, kameň, pracovná sila) tak, aby pri vynaložení minimálnych finančných prostriedkov, bola obec tieto opatrenia svojpomocne s využitím dlhodobo nezamestnaných, realizovať.

Na odbornej konferencii dňa 19. januára 2015 v Nižnej Polianke bola RASHO,za účasti zástupcov Úradu vlády SR (Riadiaci orgán projektu) a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva,predstavená verejnosti. Pozvanie na verejné prerokovanie prijali zástupcovia štátnych, súkromných a mimovládnych inštitúcií, zástupcovia obcí, v ktorých je projekt realizovaný, ako aj ich radoví obyvatelia.

Konferenciu otvoril starosta obce Nižná Polianka Ján Cundra a manažérka projektu Viera Dujakovičová. Východiská a metodiku RASHO predstavil Peter Straka, ktorý je odborným garantom projektu Ondava pre život a zároveň hlavným riešiteľom RASHO. Súčasťou programu odbornej konferencie bol aj príspevok k zhodnoteniu zraniteľnosti územia (Vladimír Jenčurák) a prezentácia technického spracovania RASHO v systéme GIS (Štefan Koco). Samostatný blok programu patril detailnému priblíženiu katalógu navrhovaných opatrení a ich technickému riešeniu (Jozef Bačinský). K priestorovej lokalizácii opatrení bola pripravená samostatná expozícia máp v miestnej základnej škole. Druhý deň odbornej konferencie patril exkurzii do projektového územia. V doprovode členov projektového tímu boli účastníkom exkurzie predstavené modely riešenia navrhovaných adaptačných opatrení priamo na miestach ich budúcej realizácie.

Ďalšia etapa projektu patrí realizácii 505 navrhnutých opatrení,definovaných v stratégii, ktoré po schválení RASHO Úradom vlády SR, budú v určených lokalitách „uvedené do života“. Pre aktivitu, ktorá bude kľúčovou pre ďalšie obdobie projektu, už od konca roka 2014 prebieha výber 150 nezamestnaných z projektového územia, ktorí v prerozdelení do niekoľkých pracovných skupín, budú opatrenia, navrhnuté RASHO, fyzicky stavať.
Prílohy:
 • Regionálna adaptačná stratégia hornej - Ondavy metodika postupu tvorby (Peter Straka)
 • Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy - Hodnotenie zraniteľnosti územia klimatickou zmenou
 • GIS – technické spracovanie RASHO


 • Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk