Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

PRVÁ REGIONÁLNA ADAPTAČNÁ STRATÉGIA NA KLIMATICKÚ ZMENUJE STRATÉGIA HORNEJ ONDAVY

Projekt Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy – ONDAVA PRE ŽIVOT má za sebou prvých šesť mesiacov realizácie. Záver prvej etapy realizácie projektu patril prezentácii a verejnémuprerokovaniu Regionálnej adaptačnej stratégie Hornej Ondavy (RASHO), ktorá predstavuje jeden z hlavných výstupov projektu. Verejná prezentácia a prerokovanie sa konalo v rámci odbornej konferencie v Nižnej Polianke, ktorá sa konala v dňoch 19. a 20. Januára 2015.

Cieľom RASHObolo spracovať analýzu zraniteľnosti územia, navrhnúť minimálne 505 opatrení, ktoré zabezpečia obnovu ekosystémovýchfunkcií krajiny prostredníctvom udržania minimálne 625 000 m3 vody v projektovom území s cieľom redukcie objemu prívalových vôd a balastnej vody, ktorá počas povodní môže spôsobiť škody na majetku a krajiny.

RASHO je prvá regionálna adaptačná stratégia na Slovensku, ktorej cieľom je zvýšiť adaptačnú kapacitu krajiny voči nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny, prevencie proti vzniku prívalových povodní a šírenia sucha.

Katalóg opatrení je súborom unikátnych, originálne navrhnutých riešení, ktorý je súčasťou Regionálnej adaptačnej stratégie Hornej Ondavy. Má charakter otvoreného dokumentu, ktorý sa bude počas realizácie projektu ďalej aktualizovať a dopĺňať. RASHO a Katalóg majú charakter základného manuálu pre realizáciu ďalšej etapy projektu, ktorou je realizácia týchto opatrení v území. Opatrenia sú navrhnuté tak, aby využívali lokálne dostupné zdroje (drevo, kameň, pracovná sila) tak, aby pri vynaložení minimálnych finančných prostriedkov, bola obec tieto opatrenia svojpomocne s využitím dlhodobo nezamestnaných, realizovať.

Na odbornej konferencii dňa 19. januára 2015 v Nižnej Polianke bola RASHO,za účasti zástupcov Úradu vlády SR (Riadiaci orgán projektu) a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva,predstavená verejnosti. Pozvanie na verejné prerokovanie prijali zástupcovia štátnych, súkromných a mimovládnych inštitúcií, zástupcovia obcí, v ktorých je projekt realizovaný, ako aj ich radoví obyvatelia.

Konferenciu otvoril starosta obce Nižná Polianka Ján Cundra a manažérka projektu Viera Dujakovičová. Východiská a metodiku RASHO predstavil Peter Straka, ktorý je odborným garantom projektu Ondava pre život a zároveň hlavným riešiteľom RASHO. Súčasťou programu odbornej konferencie bol aj príspevok k zhodnoteniu zraniteľnosti územia (Vladimír Jenčurák) a prezentácia technického spracovania RASHO v systéme GIS (Štefan Koco). Samostatný blok programu patril detailnému priblíženiu katalógu navrhovaných opatrení a ich technickému riešeniu (Jozef Bačinský). K priestorovej lokalizácii opatrení bola pripravená samostatná expozícia máp v miestnej základnej škole. Druhý deň odbornej konferencie patril exkurzii do projektového územia. V doprovode členov projektového tímu boli účastníkom exkurzie predstavené modely riešenia navrhovaných adaptačných opatrení priamo na miestach ich budúcej realizácie.

Ďalšia etapa projektu patrí realizácii 505 navrhnutých opatrení,definovaných v stratégii, ktoré po schválení RASHO Úradom vlády SR, budú v určených lokalitách „uvedené do života“. Pre aktivitu, ktorá bude kľúčovou pre ďalšie obdobie projektu, už od konca roka 2014 prebieha výber 150 nezamestnaných z projektového územia, ktorí v prerozdelení do niekoľkých pracovných skupín, budú opatrenia, navrhnuté RASHO, fyzicky stavať.
Prílohy:
 • Regionálna adaptačná stratégia hornej - Ondavy metodika postupu tvorby (Peter Straka)
 • Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy - Hodnotenie zraniteľnosti územia klimatickou zmenou
 • GIS – technické spracovanie RASHO


 • Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk