Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Otváracia konferencia projektu Ondava pre život

Projekt ONDAVA PRE ŽIVOT je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Zámerom projektu je vytvorenie adaptačnej stratégie pre projektové územie v rozlohe 340 km2. Projekt garantuje systematický a koordinovaný postup pri realizácii vybraných opatrení na udržanie a zabezpečenie ekosystémových funkcií krajiny, ako aj cielene podporuje verejnú diskusiu o plánovaní adaptačných opatrení na klimatickú zmenu na lokálnej úrovni. Projekt sa realizuje v širokom partnerstve 6 subjektov (Obec Nižná Polianka, Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Norwegian Forest and Landscape Institute - Nórske kráľovstvo), vstupuje do ďalšej fázy realizácie.

Mesiac September 2014 patril sieťovaniu partnerov z územia, zberu dát z prostredia a dizajnovaniu návrhov adaptačných opatrení na prispôsobenie sa meniacej sa klíme pre Adaptačnú stratégiu, naviazanú na územie 44 obcí svidníckeho a bardejovského okresu. Záver mesiaca bol naviazaný hlavne na prezentačné podujatia k projektu: otváracia konferencia, prezentačný seminár a exkurzia do projektového územia. Projekt Ondava pre život aj v rámci zrealizovaných informačných aktivít dokázal, že je príkladom partnerstva, v ktorom samospráva reaguje a koná nielen v širokom multisektorovom partnerstve s ďalšími partnermi projektového konzorcia, ale aj v úzkej spolupráci so všetkými lokálnymi aktérmi v území: od občanov a miestnych znalcov krajiny, cez miestne mimovládne organizácie, až po ďalších relevantných partnerov v regióne, akými sú poľnohospodári, urbárnici, zástupcovia ochrany prírody, vodohospodári, alebo základné školy, hasiči, rybári a lokálne médiá.

OTVÁRACIA KONFERENCIA – BARDEJOVSKÉ KÚPELE, 23.9.2014

Pozvanie na otváraciu konferenciu k projektu, ktorá bola určená hlavne pre bola určená pre odbornú a laickú verejnosť, prijalo 112 účastníkov. Cieľom konferencie bolo predstaviť ciele a očakávané výstupy projektu v previazaní na benefity, ktoré projekt prinesie obyvateľom územia. Základným východiskom konferencie bola problematika klimatickej zmeny a jej dosahov na každodenný život nielen v projektovom území. Téma prispôsobenia sa zmene klímy ako základný predpoklad prevencie pred povodňami a suchom, rezonoval v prezentáciách oslovených expertov, ako aj zástupcov donorov a partnerov projektu. Konferencia súčasne poskytla priestor pre predstavenie donorov a Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Stretnutia sa za Riadiaci orgán programu zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR (. Pozvanie prijali aj zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva. Za partnerov vystúpili zástupcovia: Norvegian Forest and Landscape Institute, Nórske kráľovstvo (Christian Pedersen, Svein Olav Krøgli), Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR), Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (Peter Straka, odborný garant projektu). Za Združenie miest a obcí Slovenska vystúpila a projekt podporila Viera Krakovská – podpredsedníčka ZMOS.

23.9. - Úvodná oficiálna konferencia projektu

9.00 – 10.00

Registrácia účastníkov konferencie

Program (moderuje Barbara Gindlová)

10.00 – 10.10

Privítanie a otvorenie konferencie

Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka

10.10 – 10.20

Príhovor za Úrad vlády SR

Šimon Borišek, zástupca ÚV SR

10.20 – 10.30

Príhovor za Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Gašperanová Eva, poradca grantov EHP veľvyslanectva NK

10.30 – 11.10

Predstavenie projektu Ondava pre život

Peter Straka, odborný garant projektu

Krátka desiatová prestávka (prehliadka fotovýstav: Povodne 2009-10, Ondava očami našich detí)

11.30 – 12.00

Predstavenie partnerov projektu

Peter Straka, odborný garant projektu

12.00 – 12.40

Norwegian Forest and Landscape Institute, Nórske kráľovstvo

Christian Pedersen, Svein Olav Krøgli

12.40 – 13.00

Združenie miest a obcí Slovenska

Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS

Obedňajšia prestávka

14.00 – 14.15

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR

14.15 – 14.30

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát

Miroslav Buraľ, predseda správnej rady Nadácie

14.30 – 15.00

Povodne v okrese Bardejov 2008 - 2014

Mária Hankovská, vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie, Obvodný úrad Bardejov

15.00 – 16.00

Moderovaná diskusia a odporúčania pre projekt, záver úvodnej konferencie.

Moderuje Barbara Gindlová

Informácie o nasledujúcom dni – konferencie pre verejnosť a samosprávu

PREZENTAČNÝ SEMINÁR – NIŹNÁ POLIANKA, 24.9.2014

Pokračovanie patrilo prezentačným seminárom v Nižnej Polianke (24.9.2014), ktoré boli určené hlavne pre zástupcov miestnej územnej samosprávy a zapojených obcí, ako aj ďalších lokálnych aktérov a „stakeholderov“. Na seminári, ktorý sa konal na miestnom úrade v Nižnej Polianke sa zúčastnilo viac ako osemdesiat účastníkov. Spektrum prezentácií, realizovaných ako východisko pre panelové diskusie a moderované riadené diskusie s účastníkmi seminára, bolo naviazané na tieto témy: Samosprávy a klimatická zmena, Dopady zmeny klímy na krajinu a Skúsenosti obcí hornej Ondavy v čase zmeny klímy.

EXKURZIA DO PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA, 24.9.2014

Exkurzia do sa konala v sprievode odborného garanta projektu Petra Straku, ktorý zahraničným partnerom, ako aj zástupcom donorov a partnerov, odhalil zákutia povodia rieky Ondavy, previazané na projektové územie, ktoré pokryje Adaptačná stratégia a opatrenia v území.

24.9. - Prezentačný seminár

8.30 – 9:00

Príchod a registrácia účastníkov

Program

9.00 – 10.30

Panelová diskusia: Samosprávy a klimatická zmena

moderuje Vladimír Jenčurák

Projekt Ondava pre život

Vladimír Jenčurák, projektový manažér, Obec Nižná Polianka

Zmena klímy – globálny problém s lokálnymi dopadmi

Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu

Stručný prehľad o súčasnom stave problematiky adaptácie na zmenu klímy v SR

Anna Kružicová, odbor zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR

Tvorba plánu manažmentu povodňových rizík v podmienkach SVP š. p.

Ing. Mária Vágášiová, Slovenský vodohospodársky podnik

Krátka desiatová prestávka

10.45 – 12.15

Panelová diskusia: Dopady zmeny klímy na krajinu

moderuje Vladimír Jenčurák

Dopady zmeny klímy na lesy

Štefan Vaľo, expert na lesné stavby

Očakávané dopady klimatických zmien na lesy a možné adaptačné opatrenia

Peter Baláž

Ako sa tu na hornej Ondave žije

Viera Dujakovičová, koordinátor projektu, Obec Nižná Polianka

Invázne rastliny v regióne hornej Ondavy

Ema Gojdičová, Štátna ochrana prírody SR

Prestávka

12.30 – 13.30

Panelová diskusia: Skúsenosti obcí hornej Ondavy

moderuje Barbara Gindlová

individuálne príspevky vybraných starostov zapojených obcí a obyvateľov územia

Mária Džupinová, starostka obce Nižná Jedľová

Darina Keselicová, starostka obce Nižný Mirošov

Ján Marchevský, starosta obce Šemetkovce

moderovaná diskusia, odporúčania pre projekt

Obed

14.30 – 15.30

záverečné zhodnotenie

Ján Cundra, starosta obce; Viera DujakovičováOndava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk