Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Otváracia konferencia projektu Ondava pre život

Projekt ONDAVA PRE ŽIVOT je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Zámerom projektu je vytvorenie adaptačnej stratégie pre projektové územie v rozlohe 340 km2. Projekt garantuje systematický a koordinovaný postup pri realizácii vybraných opatrení na udržanie a zabezpečenie ekosystémových funkcií krajiny, ako aj cielene podporuje verejnú diskusiu o plánovaní adaptačných opatrení na klimatickú zmenu na lokálnej úrovni. Projekt sa realizuje v širokom partnerstve 6 subjektov (Obec Nižná Polianka, Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Norwegian Forest and Landscape Institute - Nórske kráľovstvo), vstupuje do ďalšej fázy realizácie.

Mesiac September 2014 patril sieťovaniu partnerov z územia, zberu dát z prostredia a dizajnovaniu návrhov adaptačných opatrení na prispôsobenie sa meniacej sa klíme pre Adaptačnú stratégiu, naviazanú na územie 44 obcí svidníckeho a bardejovského okresu. Záver mesiaca bol naviazaný hlavne na prezentačné podujatia k projektu: otváracia konferencia, prezentačný seminár a exkurzia do projektového územia. Projekt Ondava pre život aj v rámci zrealizovaných informačných aktivít dokázal, že je príkladom partnerstva, v ktorom samospráva reaguje a koná nielen v širokom multisektorovom partnerstve s ďalšími partnermi projektového konzorcia, ale aj v úzkej spolupráci so všetkými lokálnymi aktérmi v území: od občanov a miestnych znalcov krajiny, cez miestne mimovládne organizácie, až po ďalších relevantných partnerov v regióne, akými sú poľnohospodári, urbárnici, zástupcovia ochrany prírody, vodohospodári, alebo základné školy, hasiči, rybári a lokálne médiá.

OTVÁRACIA KONFERENCIA – BARDEJOVSKÉ KÚPELE, 23.9.2014

Pozvanie na otváraciu konferenciu k projektu, ktorá bola určená hlavne pre bola určená pre odbornú a laickú verejnosť, prijalo 112 účastníkov. Cieľom konferencie bolo predstaviť ciele a očakávané výstupy projektu v previazaní na benefity, ktoré projekt prinesie obyvateľom územia. Základným východiskom konferencie bola problematika klimatickej zmeny a jej dosahov na každodenný život nielen v projektovom území. Téma prispôsobenia sa zmene klímy ako základný predpoklad prevencie pred povodňami a suchom, rezonoval v prezentáciách oslovených expertov, ako aj zástupcov donorov a partnerov projektu. Konferencia súčasne poskytla priestor pre predstavenie donorov a Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Stretnutia sa za Riadiaci orgán programu zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR (. Pozvanie prijali aj zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva. Za partnerov vystúpili zástupcovia: Norvegian Forest and Landscape Institute, Nórske kráľovstvo (Christian Pedersen, Svein Olav Krøgli), Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR), Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (Peter Straka, odborný garant projektu). Za Združenie miest a obcí Slovenska vystúpila a projekt podporila Viera Krakovská – podpredsedníčka ZMOS.

23.9. - Úvodná oficiálna konferencia projektu

9.00 – 10.00

Registrácia účastníkov konferencie

Program (moderuje Barbara Gindlová)

10.00 – 10.10

Privítanie a otvorenie konferencie

Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka

10.10 – 10.20

Príhovor za Úrad vlády SR

Šimon Borišek, zástupca ÚV SR

10.20 – 10.30

Príhovor za Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Gašperanová Eva, poradca grantov EHP veľvyslanectva NK

10.30 – 11.10

Predstavenie projektu Ondava pre život

Peter Straka, odborný garant projektu

Krátka desiatová prestávka (prehliadka fotovýstav: Povodne 2009-10, Ondava očami našich detí)

11.30 – 12.00

Predstavenie partnerov projektu

Peter Straka, odborný garant projektu

12.00 – 12.40

Norwegian Forest and Landscape Institute, Nórske kráľovstvo

Christian Pedersen, Svein Olav Krøgli

12.40 – 13.00

Združenie miest a obcí Slovenska

Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS

Obedňajšia prestávka

14.00 – 14.15

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR

14.15 – 14.30

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát

Miroslav Buraľ, predseda správnej rady Nadácie

14.30 – 15.00

Povodne v okrese Bardejov 2008 - 2014

Mária Hankovská, vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie, Obvodný úrad Bardejov

15.00 – 16.00

Moderovaná diskusia a odporúčania pre projekt, záver úvodnej konferencie.

Moderuje Barbara Gindlová

Informácie o nasledujúcom dni – konferencie pre verejnosť a samosprávu

PREZENTAČNÝ SEMINÁR – NIŹNÁ POLIANKA, 24.9.2014

Pokračovanie patrilo prezentačným seminárom v Nižnej Polianke (24.9.2014), ktoré boli určené hlavne pre zástupcov miestnej územnej samosprávy a zapojených obcí, ako aj ďalších lokálnych aktérov a „stakeholderov“. Na seminári, ktorý sa konal na miestnom úrade v Nižnej Polianke sa zúčastnilo viac ako osemdesiat účastníkov. Spektrum prezentácií, realizovaných ako východisko pre panelové diskusie a moderované riadené diskusie s účastníkmi seminára, bolo naviazané na tieto témy: Samosprávy a klimatická zmena, Dopady zmeny klímy na krajinu a Skúsenosti obcí hornej Ondavy v čase zmeny klímy.

EXKURZIA DO PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA, 24.9.2014

Exkurzia do sa konala v sprievode odborného garanta projektu Petra Straku, ktorý zahraničným partnerom, ako aj zástupcom donorov a partnerov, odhalil zákutia povodia rieky Ondavy, previazané na projektové územie, ktoré pokryje Adaptačná stratégia a opatrenia v území.

24.9. - Prezentačný seminár

8.30 – 9:00

Príchod a registrácia účastníkov

Program

9.00 – 10.30

Panelová diskusia: Samosprávy a klimatická zmena

moderuje Vladimír Jenčurák

Projekt Ondava pre život

Vladimír Jenčurák, projektový manažér, Obec Nižná Polianka

Zmena klímy – globálny problém s lokálnymi dopadmi

Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu

Stručný prehľad o súčasnom stave problematiky adaptácie na zmenu klímy v SR

Anna Kružicová, odbor zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR

Tvorba plánu manažmentu povodňových rizík v podmienkach SVP š. p.

Ing. Mária Vágášiová, Slovenský vodohospodársky podnik

Krátka desiatová prestávka

10.45 – 12.15

Panelová diskusia: Dopady zmeny klímy na krajinu

moderuje Vladimír Jenčurák

Dopady zmeny klímy na lesy

Štefan Vaľo, expert na lesné stavby

Očakávané dopady klimatických zmien na lesy a možné adaptačné opatrenia

Peter Baláž

Ako sa tu na hornej Ondave žije

Viera Dujakovičová, koordinátor projektu, Obec Nižná Polianka

Invázne rastliny v regióne hornej Ondavy

Ema Gojdičová, Štátna ochrana prírody SR

Prestávka

12.30 – 13.30

Panelová diskusia: Skúsenosti obcí hornej Ondavy

moderuje Barbara Gindlová

individuálne príspevky vybraných starostov zapojených obcí a obyvateľov územia

Mária Džupinová, starostka obce Nižná Jedľová

Darina Keselicová, starostka obce Nižný Mirošov

Ján Marchevský, starosta obce Šemetkovce

moderovaná diskusia, odporúčania pre projekt

Obed

14.30 – 15.30

záverečné zhodnotenie

Ján Cundra, starosta obce; Viera DujakovičováOndava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk