Ondava pre život - dokumentacia
RASHO
Pasporty opatrení
údržba opatrení
Brožúra
Katalóg opatrení
 

Údržba opatrení

 1. Retenčné pásy, prielohy
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch.
  2. V prípade poškodenia prívalovou vodou, divou zverou, poľnohospodárskymi strojmi, je potrebné uviesť pásy a prielohy do pôvodného stavu, t.j. dosiahnuť zvlnený profil na celej dĺžke opatrenia.
  3. 2 x ročne je potrebné pokosiť trávnatý povrch pásov a prieloh. Táto činnosť má byť súčasťou bežnej kosby na priľahlých lúkach a pasienkoch.
  4. Ak trávnatý povrch vyschne, je vhodné vysiať holé plochy regionálnymi druhmi travín
 2. Retenčné jamy (zasakovacie jamy)
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch
  2. V prípade poškodenia prívalovou vodou, divou zverou, poľnohospodárskymi strojmi, je potrebné uviesť jamy do pôvodného stavu, t.j. dosiahnuť rovný profil povrchu jamy a terénnu vlnu - násyp za opatrením.
  3. 2 x ročne je potrebné pokosiť trávnatý povrch retenčných jám. Táto činnosť má byť súčasťou bežnej kosby na priľahlých lúkach a pasienkoch.
  4. Ak trávnatý povrch vyschne, je vhodné vysiať holé plochy regionálnymi druhmi travín
 3. Zásypy eróznych rýh
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch
  2. V prípade poškodenia prívalovou vodou, divou zverou, poľnohospodárskymi strojmi, je potrebné uviesť zásypy v ryhách do pôvodného stavu, t.j. dosiahnuť rovný profil povrchu zásypu materiálom z blízkeho okolia (hlina, kameň).
 4. Zásypy roklín, kamenné zásypy svahov v trvalých a občasných tokoch
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch.
  2. V prípade poškodenia prívalovou vodou, divou zverou je potrebné kamenné zásypy uviesť do pôvodného stavu, t.j. dosiahnuť spojitý profil povrchu zásypu materiálom z blízkeho okolia (hlina, kameň).
  3. V prípade potreby väčších zásahov na poškodenom kamennom zásype je potrebné spolupracovať s neziskovou organizáciou Ondava pre život a PD Šarišské Čierne.
 5. Jamkovanie v lese
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch
  2. Po náleze veľkých nánosov blata, príp. biologického materiálu je potrebné nánosy odstrániť, a to nabok alebo vedľa sústavy jamiek.
  3. Vystužiť zdevastované jamky kameňmi alebo drevinami - konármi z miestnych zdrojov.
 6. Odrážky
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch
  2. Po náleze veľkých nánosov blata, príp. biologického materiálu je potrebné nánosy odstrániť, a to nabok alebo vedľa odrážok
  3. Vystužiť zdevastované odrážky drevinami - konármi z miestnych zdrojov alebo zo skladu dreva v PD Šarišské Čierne.
 7. Gabionové kamenné hrádzky
 8. Veľké gabionové kamenné hrádze
 9. Kamenné gabionové valy
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch
  2. Po náleze veľkých nánosov blata, príp. biologického materiálu je potrebné gabionové hrádze očistiť, nánosy odstrániť a uložiť ich nabok alebo pod hrádze, hrádzky a valy.
  3. V prípade odplavenie kameňa z obsypov hrádzok a valov je potrebné chýbajúci kameň nahradiť kameňom z blízkeho okolia.
  4. V prípade poškodenia gabionových drôtených košov na hrádzkach a valoch je potrebné spojiť sa s neziskovou organizáciou Ondava pre život a spoločne ich uviesť do pôvodného stavu.
 10. Malé drevené hrádzky
 11. Drevené hrádzky, hrádzky s priechodom pre peších
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch
  2. Po náleze veľkých nánosov blata, príp. biologického materiálu je potrebné hrádze očistiť, nánosy odstrániť a uložiť ich nabok alebo pod hrádzky
  3. V prípade odplavenie kameňa z obsypov hrádzok je potrebné chýbajúci kameň nahradiť kameňom z blízkeho okolia
  4. V prípade poškodenia drevených komponentov hrádzok ( vertikálne alebo horizontálne koly) je potrebné spojiť sa s PD Šarišské Čierne, neziskovou organizáciou Ondava pre život a spoločne ich uviesť do pôvodného stavu
 12. Brod
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch.
  2. Po náleze veľkých nánosov blata, príp. biologického materiálu je potrebné priestor pred brodom očistiť, nánosy odstrániť a uložiť ich nabok alebo za brod
  3. V prípade odplavenie kameňa z obsypov gabionov nad brodom je potrebné chýbajúci kameň nahradiť kameňom z blízkeho okolia
  4. V prípade poškodenia gabionových drôtených košov na hrádzkach nad brodom je potrebné spojiť sa s neziskovou organizáciou Ondava pre život a spoločne ich uviesť do pôvodného stavu.
  5. Ak je poškodený trávnatý nábehový koridor pred a za brodom, je potrebné ho nahradiť trávnatými drnami z miestnych zdrojov alebo hlinou z okolia a s následnými vysiatím trávnatého semena
 13. Výsadba stromov – rastlinný biokoridor
  1. Vizuálna kontrola 2x ročne ( jar, jeseň), príp. po prudkých prívalových dažďoch
  2. Pri akomkoľvek poškodení stromov, kríkov v biokoridore je potrebné ich ošetriť ako bežnú stromovú výsadbu
  3. V prípade poškodenia veľkého rozsahu je potrebné spojiť sa s neziskovou organizáciou Ondava pre život a spoločne ich uviesť stromy a kríky do pôvodného stavu.


dokument na stiahnutie


Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk