Ondava pre život - uzemie
Projektové územie
Rieka Ondava
Mikropovodia
Zaujímavosti
CHKO vých. karpaty Chránené stromy Mokrade Potoky
 

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty je chránená krajinná oblasť na severovýchodnom Slovensku v Prešovskom kraji v Karpatoch. Zaberá územie pri štátnej hranici s Poľskom. Oblasť bola vyhlásená v roku 1977, pôvodne mala rozlohu 968,1 km2 až do roku 1997, potom bol vyhlásený Národný park Poloniny vo východnej časti, pričom chránená krajinná oblasť sa zmenšila na 253,07 km2.

Hraničné pásmo chránenej krajinnej oblasti na západe tvorí obec Šarbov, ľavá strana Hrišovho potoka až 500 m pod Medvedie, smerom na kótu 526,6 m, Za bučkami na Krajnú Bystrú, kótu 539,0 na Krajnú Poľanu, pravo brežná časť Bodružalíka až po mokraď Košariska, kótu 627,6 Stavenec, smerom na obec Driečnu, kótu 560,1 m Lesíky, Čertižné, kótu 561,9 Kýčera pri Čertižnom a 540,3 Kýčera pri Medzilaborciach, východne obci Ňagov, Čabalovce, Svetlice a severne obce Vyšná Jablonka, východne obce Parihulovce, východné obce Pčoline, Stakčin, severne Remetské Hámre smerom na štátnu hranicu s Ukrajinskou republikou.

Chránené územie predstavuje zachované geobiocenózy na rozhraní dvoch horských systémov - Západných a Východných Karpát a charakterizuje ho typický flyšový, prevažne vrchovinný reliéf.

Vegetáciu reprezentujú najmä lesné porasty s prirodzenou skladbou drevín, miestami pralesovitého charakteru. Z drevín prevláda buk lesný, s rôznym výskytom autochtónnej jedle bielej, javor, lipa, brest horský, jaseň, hrab, borovica lesná, smrekovec, dub zimný, umelo je vysadený smrek obyčajný.

V bylinných spoločenstvách sa prelínajú druhy Východných a Západných Karpát a súčasne sa vyskytujú typické horské druhy karpatských bučín a vrcholových lúk s nižinnými teplomilnými druhmi, ktoré sem zasahujú z južných oblastí. Z významných druhov Východných Karpát sa vyskytuje scila dvojlistá východná (Scillabifoliassp. subtriphylla) razivka smradľavá (Aposerisfoetida) čemerica purpurová (Helleboruspurpurascens), kostrihoj srdcovitý (Symphytumcordatum), telekia ozdobná (Telekiaspeciosa), mliečnik rakúsky Sojákov (Euphorbiaaustriacassp. sojakii), zvonček konáristý jedľový (Campanulapatulassp. abietina), kosatec trávolistýpašachorový (Iris gramineassp. pseudocyperus), iskerník karpatský (Ranunculuscarpaticus), prilbica metlinatá (Aconitumpaniculatum), silenka pochybná (Silene dubia), fialka odchýlená (Viola declinata). Z vápnomilných druhov je významný jelení jazyk celolistý (Phyllitisscolopendrium, pichliač lepkavý (Cirsiumerisithales), zvonovník hlavatý (Phyteumaorbiculare). Z horských druhov sa vyskytuje jastrabník pomarančový (Hieraciumaurantiacum), papradka alpínska (Athyriumdistentifolium), rebrovkarôznolistá (Blechnumspicant), objímavka obyčajná (Streptopusamplexifolius), kostrava horská (Festucadrymeia) a iné.

K významným charakteristickým druhom fauny stavovcov chránenej krajinnej oblasti patrí mlok karpatský (Triturusmontandoni), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), jašterica živorodá (Lacertavivipara) a iné. Triedu vtákov reprezentujú bocián čierny (Ciconianigra), orešnicaperlavá (Nucifragacaryocatactes), tesár čierny (Dryocopusmartius), orol skalný (Aquilachrysaetos), orol krikľavý (Aquilapomarina), haja tmavá (Milvusmigrans), haja červená (Milvusmilvus), myšiak hôrny (Buteobuteo), východokarpatskýendemit sova dlhochvostá (Strixuralensis).

Z význačných druhov cicavcov tu žije vzácna vydra riečna (Lutralutra), tchor norok (Plutoriuslutreola), mačka divá (Felissilvestris), rys ostrovid (Lynxlynx), vlk obyčajný (Canislupus), medveď hnedý (Ursusarctos); v posledných rokoch sa vyskytujú v slovensko-poľskom pohraničnom území aj ojedinelé exempláre zubra hôrneho (Bisonbonasus).

Patrí medzi jednu zo štyroch biosférických rezervácií programu UNESCO Človek a biosféra.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk