Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Projektový tím sa rozhodol využiť svoje skúsenosti s prácou s dlhodobo nezamestnanými – kompetenčný kurz „Ľudské zdroje – osobnostný rozvoj“

Projektový tím v rámci realizácie projektu „Ondava pre život“ získal cenné skúsenosti s prácou so 150 dlhodobo nezamestnanými v rámci okresov Bardejov a Svidník. Z uvedeného dôvodu sa rozhodli využiť tieto skúsenosti a pripraviť kompetenčný kurz pod názvom „Ľudské zdroje – osobnostný rozvoj“ s cieľom rozvíjať u účastníkov komunikačné a sociálne zručnosti, ukázať im možnosti trhu práce, zvýšiť ich šance pri hľadaní a udržaní si zamestnania.

Obsahom kurzu je 10 modulov, ktorých náplňou je pomôcť účastníkovi rozvíjať svoju osobnosť získavaním vedomostí o sebe, o svojich schopnostiach a možnostiach, formou práce v tíme, riešením konfliktov, získaním informácií o svojom okolí, obci, pracovnom prostredí, orientovať sa na trhu práce, byť finančne gramotný, oboznámiť sa s legislatívou v oblasti pracovných vzťahov, občianskej aktivity, vlastného osobnostného rozvoja. Asi najzaujímavejšou časťou kurzu je exkurzia priamo do firmy v rámci okresu, kde by si potenciálne mohli účastníci kurzu nájsť prácu, prípadne by mohli získať motiváciu k hľadaniu si práce, resp. k ukončeniu základného vzdelania a následne získanie odborného vzdelania, prípadne rekvalifikovať sa. Lektormi kurzu sú výlučne odborníci v danej oblasti s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Kompetenčné kurzy „Ľudské zdroje – osobnostný rozvoj“ boli do dnešného zrealizované v 3 obciach pre 74 dlhodobo nezamestnaných evidovaných na okresných úradoch práce v Kežmarku a Bardejove v rámci programu KOMPAS+. V súčasnosti prebiehajú jednania s nezamestnanými v troch obciach okresu Vranov nad Topľou. Jedná sa výlučne o okresy zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, kde je vysoká nezamestnanosť práve u cieľovej skupiny pre absolvovanie kurzu, t.j. dlhodobo nezamestnaní so základným vzdelaním vo veku od 17 do 29 rokov.

Veľmi dobrou vizitkou tejto aktivity je skutočnosť, že v rámci projektu „Ondava pre život“ si cca 30% pracovníkov našlo hneď po ukončení projektu trvalú prácu. Realizácia tejto aktivity je pokračovaním projektu „Ondava pre život“, ktorý mal okrem svojho environmentálneho aj sociálny obsah, čo je práve pomoc tejto skupine obyvateľstva na východe Slovenska dostať sa z priepasti chudoby a zvýšiť si svoju životnú úroveň.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk