Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Čo nové v projekte Ondava pre život ?

Projekt Ondava pre život sa nachádza v posledných mesiacoch svojej realizácie pokračovaním v budovaní adaptačných vodozádržných opatrení. Viac ako 150 obyvateľov regiónu hornej Ondavy,dovtedy evidovaných na úrade práce,sa stali súčasťou projektového tímu a deväť mesiacov sa podieľali na intenzívnych prácach v teréne budovaním naplánovaných opatrení. Vzhľadom na priebeh prác na jednotlivých opatreniach sa nám podarilo vďaka spolupráci a ústretovosti Úradu vlády SR a Úradu práce a sociálnych vecí so sídlom v Bardejove dohodnúť predĺženie pracovných zmlúv o štyri mesiace pre 20 z nich.

Celá táto skupinaaj napriek nízkym teplotám a snehovej pokrývke pokračuje v realizácii, pričom pracujú hlavne s kameňom, gabiónovými košmi, stavajúhrádzky a priepusty nachádzajúce sa v lokalitách Cigly, Dubovej, Jurkovej Voli, Šarišského Čierneho a v iných lokalitách. Ďalej sú rozpracované drevené hrádzky v takmer polovici z projektových lokalít. Okrem týchto opatrení sú v štádiu realizácie, alebo tesne pred ňou, aj opatrenia, ktoré budú v rámci projektu solitérmi alebo nanajvýš v jednociferných počtoch - sem patrí úprava brodu pre dobytok, protierózne výstuhy, drenážne zásypy, vsakovacie jamy a ďalšie.

Pozitívnou správou je vstup nového partnera do projektu. Obec Šarišské Čierne do projektu vstúpila ako lokalita, v ktorej sa pripraví v absolútnych počtoch najviac vodozádržných opatrení viacerých vzorových typov. Obec preto má záujem nielen na ich úspešnom ukončení, ale aj následnej údržbe a ďalšom rozširovaní, čo pomôže prekonávaniu dažďov ale aj sucha v oblasti.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk