Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Aktivita V2 - tvorba ekosystémových opatrení v teréne

Ondava pre život

Aktivita V – 2,

tvorba ekosystémových opatrení v teréne

Úvod

Projekt Ondava pre život je aktívnou odpoveďou na klimatické zmeny, i keď len v malom, regionálnom rozsahu. Rozsah a zemepisné rozloženie aktivít projektu Ondava pre život bol vopred definovaný donorom a správcom programu. Bolo to jednak zámerom tvorcov a partnerov projektu, ale aj naplnením zadania, ktoré pre projekt stanovil koordinátor - správca finančného mechanizmu grantov EEA na Slovensku - Úrad vlády SR v spolupráci s odbornými a poradenskými inštitúciami. Definované bolo aj projektové územie: Povodie hornej Ondavy v okresoch Svidník a Bardejov, do ktorého spadajú katastre 44obcí severovýchodného Slovenska.

 1. Parametre projektu Ondava pre život

Aktivita V1 – realizácia adaptačných opatrení na klimatickú zmenu

Základné projektové fyzikálne parametre:

 1. vytvoriť na projektovom území 505 vodozádržných (vodu spomaľujúcich) adaptačných opatrení na klimatickú zmenu.
 2. dosiahnuť hodnotu 625.000 m3 zadržanej (pozdržanej) vody. Ide o vodu, ktorá bude týmito opatreniami pozdržaná hlavne v prípade prívalových dažďov
 3. aplikovať v rámci projektu na projektovom území min. 12 typov opatrení, ktoré boli spracované do katalógu opatrení. Katalóg je súčasťou RASHO.
 1. Zoznam jednotlivých aktivít V2

a. prípravné etapy projektového charakteru – výber lokalít

b. zabezpečenie legislatívnych činností – rokovania s užívateľmi, vlastníkmi vytipovaných parciel

c. návrh konštrukčných riešení podľa zabezpečenia stanovísk užívateľov, vlastníkov pozemkov

d. personálna agenda v regióne

e. verejné obstarávania

f. zaškoľovanie zamestnancov

g. začiatok prác

h. tvorba opatrení v teréne vlastnými silami

i. účasť nového partnera v projekte

j. inžiniersko-technické činnosti

k. kontrolné mechanizmy

l. záver prác a činností v teréne, záverečná kontrola

 1. Priebeh jednotlivých aktivít

3.1.Prípravné etapy projektového charakteru, výber lokalít

Uvedené práce a činnosti sa začali vykonávať v septembri r. 2014 a mali vysoko špecializovaný a odborný charakter. Zamerané boli na prvotnú rekognoskáciu terénu v katastroch aktivizovaných obcí, ktorých bolo na začiatku projektu 17. Účelom a zámerom bolo pomocou mapových podkladov vytypovať potrebné množstvo lokalít v katastroch 17 obcí, kde by sa dali aplikovať opatrenia v požadovanom rozsahu a sortimente. Po týchto ateliérových prácach nasledovala práca v teréne, t.j. obhliadky a merania v extravilánoch zúčastnených obcí. Tieto práce boli niekoľko krát opakované výsledky boli korigované, upresňované a s predbežnými návrhmi boli oboznamovaní majitelia, nájomcovia alebo správcovia dotknutých území, kde boli vytypované lokality. Výsledkom bol priestorový návrh umiestnenie 505 opatrení v katastroch 17 obcí, Tento návrh už mal náležitosti potrebné k naplneniu projektového zadania. V priebehu prác a meniacej sa situácie boli jednotlivé lokality zmenené a nahradzované inými. Tieto lokalizácie boli premietnuté aj do návrhov na ohlasovanie malých stavieb v súlade so slovenskou legislatívou. Tento postup bol v decembri 2015 narušený zmenou vlastníckych pomerov u lesov v Nižnom Komárniku, kde bolo plánovaných až 43 lesných opatrení. Do počtu to bola jedna z ťažiskových obcí a počet sme museli nahradiť v katastroch ostatných obcí, čo bol pracovne náročný a zdĺhavý proces. Podarilo sa nám to v celom komplexe činností až vo februári 2016.

3.2.Zabezpečenie legislatívnych činností – jednania s užívateľmi, vlastníkmi vytipovaných parciel

Ako prvých sme písomne oslovovali predstaviteľov SPF a SVP, š.p. SPF nám udelil generálny súhlas, ktorý nás oprávňoval k využitiu pozemkov, parciel v majetku a správe SPF k výstavbe opatrení, ktoré majú charakter malých stavieb bez nutnosti stavebného povolenia. S SVP š.p. sa nám bohužiaľ takúto dohodu nepodarili dosiahnuť, preto sme ustúpili od plánu projektovať opatrenia na pozemkoch v majetku a správe SVP, š.p.

Ďalšie kolo rokovaní, zamerané na dosiahnutie súhlasu s aplikáciou opatrení na vybraných lokalitách, bolo uskutočnené so starostami obcí, kde sa prejavil už v konkrétnej podobe záujem alebo nezáujem o zaradenie obce do realizačnej fázy projektu. Obce mali možnosť poskytnúť svoje územia, ktoré boli projektovým teamom vytypované ako lokality vhodné pre opatrenia.

Neskôr sme sa zamerali na vlastníkov, nájomcov polí, lúk a pasienkov, kde boli navrhované hlavne retenčné pásy, prielohy atd.

Posledné kolo bolo venované majiteľom lesov, hlavne urbariátom, nájomcom lesov, príp. obecným lesom. Až na nepredpokladaný problém v N. Komárniku boli veľmi zdĺhavé rokovania ukončené úspešne. Celkovo sme vykonali cca 150 rokovaní s dotknutými právnickými a a fyzickými osobami.

Nadväzovala etapa ohlasovania malých stavieb bez nutnosti stavebného povolenia na stavebných odboroch v Bardejove a Svidníku. Všetky ohlásenia boli schválené a opatrenia sú legislatívne v poriadku.

3.3.Návrh konštrukčných riešení podľa zabezpečenia stanovísk užívateľov, vlastníkov pozemkov

V priebehu januára 2015 bol, realizovaný nábor tzv. obslužného personálu v počte 150 z radov dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli evidovaní z projektového územia na úradoch práce. Bolo absolvovaných vyše 20 akvizičných stretnutí s predstaviteľmi obcí, obyvateľmi obcí v regióne a oboznámil ich s projektom a možnosťami zamestnania dlhodobo nezamestnaných obyvateľov regiónu. Po tejto etape nasledovali pohovory s prihlásenými uchádzačmi o zamestnanie, buď v dedinách alebo v Nižnej Polianke – obci, ktorá bola nositeľom projektu Ondava pre život. Výsledkom bolo podpísanie 150 pracovných zmlúv na dobu určitú 9 mesiacov s tými zamestnancami, ktorí splňovali kritériá Úradu práce SR.

V rámci riadenia boli títo rozdelení do 5 pracovných skupín po 30 pracovníkov, každá pod vedením 2 majstrov. V decembri 2015 práce realizovalo 20 pracovníkov obslužného personálu, ktorí sa prejavili počas 9 mesiacov ako zruční a zodpovední a títo pracovali v rámci 3 pracovných skupín pod vedením 3 majstrov.

Vedenie etapy V2 zabezpečoval team: manager + 8 expertov na čiastkové úväzky.

Celá personálna agenda bola vykonávaná vlastnými silami, a to managerkou projektu, expertkou -účtovníčkou a asistentom.

3.4.Návrh konštrukčných riešení podľa zabezpečenia stanovísk užívateľov, vlastníkov pozemkov

Po schválení etapy V1 a súbežne s legislatívnym procesom prebiehal aj proces lokalizácie opatrení na projektovo, území. Bolo potrebné vychádzať u určitých obmedzení, limitov a faktorov ktoré boli dané hlavne vlastníckymi pomermi, dostupnosťou navrhovaných pozícií, reliéfom terénu, vodným režimom na území na trvalých tokoch , príp. občasných tokoch. Ďalšími faktorom boli geologické podmienky, podložie na vytypovaných miestach, kontakt vodného toku s cestnou komunikáciou. Na vytypované a odsúhlasené lokality potom projektant navrhol niektoré z opatrení, uvedených v Katalógu opatrení. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že na pozíciách lúčneho charakteru boli aplikované hlavne retenčné pásy, prielohy a zásypy, m malej miere retenčné jamy. V lesnom prostredí boli aplikované hlavne hrádzky: kamenné gabiony, drevené hrádzky, cestné priepusty, v menšej miere boli realizované odrážky na lesných cestách. Vo finálnej fáze bolo aplikovaných 13 typov opatrení v rôznych variáciách, vr. novej výsadby lokálnych drevín, a to v závislosti od morfológie terénu a vyše uvedených faktorov. Konečné rozmiestnenie 505 opatrení je v materiáli Priestorová lokalizácia opatrení projektu Ondava pre život.

3.5.Verejné obstarávania

Všetky nákupy služieb, odborných činností, materiálov, vybavenia atd..., sme boli povinní nakupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na základe výsledkov verejného obstarávania. Verejné obstarávanie (VO) bolo použité v týchto nákupoch:

a) zmluva so špecialistom na VO

b) nákupy výstroje a ochranných pomôcok pre zamestnancov

c) nákupy všetkých položiek stavebných materiálov

d) nákupy nástrojov a náradia

e) nákupy vybavenia pre budúce Združenie Ondava pre život ( strojárska dielňa. drevárska dielňa, hasičske vybavenie)

f) organizovanie konferencií ( ....)

g) nákup stromčekov pre výsadbu

Všetky zadania, priebehy aj výsledky VO sme priebežne predkladali na kontrolu a schválenie na Úrad vlády SR a až potom sme prikročili k podpísaniu KZ s víťazom procesu VO. Celkovo bolo zrealizovaných 31 VO.

3.6.Zaškoľovanie zamestnancov

Vybraných 150 zamestnancov + 9 majstri nastúpili do zamestnania v projekte Ondava pre život dňa 15.03.2015. Ich oficiálnym zamestnávateľom sa stala obec Nižná Polianka.

Po vybavení povinných formalít absolvovali všetci zamestnanci školenie o bezpečnosti pri práci, o ktorom sú vedené zápisy. Postupne boli v učebni a neskôr aj v teréne zaškoľovaní do jednotlivých činností, ktoré boli potrebné pre prácu v teréne. V priebehu 2 týždňov boli všetci zamestnanci zaškolení a zaučení pre prácu na projekte. Obzvlášť boli všetci pracovníci individuálne poučení o prísnom zákaze požívania alkoholických nápojov počas pracovnej doby.

3.7.Začiatok prác

Prvé zakopnutie do hliny – začiatok prác našimi zamestnancami sa uskutočnilo v Nižnej Polianke dňa 18.03.2015

Práce na projekte boli rozdelené do nasledujúcich etáp:

a) práce na zasakovacích retenčných pásoch ( práce na lúkach): od 01.04.2015 do cca 30.09.2015

b) prípravné práce na tvorbu hrádzok v trvalých a občasných tokoch od 01.10.2015 do 30.11.2015

c) realizačné práce na výstavbe opatrení, t.j. práce s vysúťaženým materiálom, ktorý bol postupne nakupovaný

d) práce s účasťou mechanizmov nového partnera projektu od 22.01.2016

3.8.Priebeh prác - tvorba opatrení v teréne vlastnými silami

Pracovníci boli rozdelení do 5 pracovných skupín, ktoré boli operatívne riadené majstrami. Skupiny – čaty pozostávali zo zamestnancov tak, aby čo najmenej cestovali a pracovali čo najbližšie k miestu trvalého bydliska. Majstri dostávali týždenný rozpis prác v svojom regióne a príslušnom katastri. Každý pracovník dostal výstroj, pracovné náradie s ktorým počas doby zamestnania pracoval. Práce boli vykonávané väčšinou v náročnom teréne Ondavskej vrchoviny, kde je ťažký prístup pre ľudí, ale hlavne pre dopravné a technologické mechanizmy. Práce boli niekoľko krát prerušené kvôli búrkam a následnému zamokreniu terénu. Museli sme sa vysporiadať hlavne so slabými pracovnými návykmi u zamestnancov, pre ktorých to bolo prvé zamestnanie v živote, ďalej s nízkym plnením predpokladaných noriem, ale aj s kvalitou vykonávaných prác. Počas jari a leta 2015 sme boli vo vysokej kontrolnej aktivite a kvalita aj množstvo odvedenej práce sa postupne zlepšila. Fluktuácia bola na úrovni cca 30 pracovníkov, ktorí zo zamestnania odišli a nahradili ich náhradníci z personálnych zásob. Počas prác sme mali niekoľko malých úrazov, ale nevyskytla sa žiadna závažná mimoriadna udalosť. Pri výkopových prácach bolo možné nájsť v zemi náboje aj mínometný náboj v katastri obce N. Jedľová. Nálezy boli ohlásené na príslušné orgány. 30 09. 2015 sme mali ukončených 254 opatrení na lúkach a mohli sme prejsť do etapy prípravy lokalít pre výstavbu opatrení k korytách potokov a roklinách. Práce v zimnom období postupovali veľmi pomaly, hlavne pre nedostupnosť lokalít, kde nemohli nákladné autá a mechanizmy doviezť potrebný materiál, hlavne kameň a drevo. Od 01.01.2016 pracovalo na projekte 20 robotníkov a 3 majstri. Táto skupina za spolupráce s managerom projektu a expertmi projektu doviedla všetky práce v teréne do úspešného konca, vr. výsadby 2000 stromov a krov vhodných do regiónu, v ktorom sa nachádza projektové územie.

3.9.Účasť nového partnera v projekte

V priebehu decembra 2015 sa vyskytli problémy s hlavným partnerom projektu, ktorým bola Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát. Bolo potrebné za pochodu vyriešiť tento problém, lebo opak mohol celý projekt zmariť.

Manager projektu a starosta obce Nižná Polianka našli nového partnera, ktorým sa stala obec Šarišské Čierne. Obec vstúpila do projektu koncom januára 2016, zriadila aj obecný podnik Šarišské Čierne a ten vstúpil do projektu 12.02.2016. Vtedy sa začala nová koncepcia výkonu prác na opatreniach, a to za účasti a s použitím mechanizmov obecného podniku Šarišské Čierne, ktorý zamestnal robotníkov aj majstrov. Nastalo zrýchlenie prác, väčšina činností bola mechanizovaná a na základe nových zmluvných vzťahov bolo postavených alebo dokončených 223 opatrení vo veľmi ťažkom teréne povodie Hornej Ondavy.

3.10. Inžiniersko-technické činnosti

Po ukončení prác na opatrení bolo potrebné vykonať na každom novom opatrení vo všetkých katastroch tieto činnosti:

A. Zameranie podľa GPS

B. zamerania podľa JTS

C. Fotodokumentácia z hotového opatrenia

D. vyhotovenie novej katastrálnej mapy s presným umiestnením opatrenia v teréne

E. vyhotovenie nových tabuliek – zoznamov opatrení podľa vopred stanoveného členenie a kľúča

F. podklady pre pasportizáciu opatrení

Všetky tieto činnosti bolo potrebné aplikovať na 505 opatrení. Výsledkom bude niekoľko súhrnných písomných a elektronických dokumentácií, v ktorých bude dostatok informácií o všetkých 505 opatreniach, tvoriacich podstatu projektu. Jedným z rozhodujúcich písomných dokumentov je katalóg zrealizovaných opatrení.

3.11. Kontrolné mechanizmy

Počas priebehu prác a trvania projektu bolo zapracovaných niekoľko kontrolných mechanizmov. Tie boli rozdelené do niekoľkých úrovní s rôznym záberom a pôsobnosťou.

a) najvyššiu kontrolný úroveň má Úrad vlády, ktorý sleduje a kontroluje priebeh projektu hlavne v oblasti čerpania finančných prostriedkov, nákupov za použitia rôznych metód VO, atď.

b) externá kontrolná činnosť zahraničných donorov a partnerov projektu,

c) kontrolná činnosť od poverenej auditorskej firmy,

d) interné kontroly zamerané na dochádzku, účasť na pracovisku,

e) interná kontrola kvality a množstva vykonanej práce v rámci tvorby opatrení v teréne a užívanie alkoholu počas pracovnej doby.

Vyskytlo sa aj úmrtie pracovníka, tehotenstvo a pod. Mali sme aj dobrovoľníka, študenta z Česka.

3.12. Záver prác a činností v teréne, záverečná kontrola

V marci 2016 sa vyskytli v regióne povodie Hornej Ondavy búrky s prívalovými dažďami, ktoré v praxi preverili kvalitu novopostavených opatrení v teréne a vyskúšali účinnosť týchto opatrení v regulácii vodného režimu na malých a občasných tokoch. Po dažďoch môžeme konštatovať:

- všetky zasakovacie pásy a prielohy na lúkach, pasienkoch zachytili predpokladané množstvá povrchovej vody po dlhotrvajúcich zrážkach

- všetky postavané opatrenia – drevené hrádzky, gabionové hrádzky, valy a priepusty zadržali predpokladané množstvá dažďových zrážok, bahna, kalov v potokoch a roklinách

- len 7 hrádzok voda čiastočne narušila, tieto sme následne opravili, vystužili a veríme, že všetky opatrenia vydržia plniť svoju funkciu min. požadovaných 7 rokov a viac.

Celkovo bolo vytvorených 505 opatrení v tomto členení:

 • 254 zasakovacích pásov, prejazdných prieloh, t.j. opatrení na lúkach a pasienkoch
 • 126 kamenných gabionových hrádzok, valov na potokoch, v roklinách a na mokraďových reliéfoch
 • 87 drevených hrádzok v potoch a roklinách
 • 15 chránených priepustov
 • 6 kamenných zásypov eróznych rýh a rebier
 • 5 vsakovacích jám
 • 2 drevené výplety
 • 1 brod
 • 7 úsekov jamkovania v lesoch
 • 2 lokality výsadby regionálnych drevín

Experti projektu prešli niekoľko krát všetky dokončené opatrenia, prekontrolovali ich z hľadiska kvality vyhotovenia, funkčnosti a skonštatovali splnenie zadania os správcu – Úradu vlády SR.

 1. Záverečné vyhodnotenie

Projekt Ondava pre život , jeho realizačná fáza, naplnil zámer svojich tvorcov, zámery Úradu vlády SR a veríme, že aj želania donorov a partnerov, hlavne z Nórskeho kráľovstva. Ide hlavne o úlohy stanovené ako reakcia na klimatickú zmenu v lokálnych podmienkach.

Doplnkovým efektom, ktorý v regióne severovýchodného Slovenska má veľký význam je aj sociálny dopad, hlavne na skupinu nezamestnaných, ktorí získali v projekte Ondava svoje prvé zamestnanie a prvé pracovné návyky.

Dôležitá bola aj spolupráca so základnými školami, pričom aktívni boli hlavne žiaci nižších ročníkov.

Celkovo zanechal projekt Ondava pre život v regióne veľmi priaznivý dojem a veríme, že aj priaznivé dopady na životne prostredie.

Vincent Peržel, expert projektu Ondava pre život

Jozef Bačinský, hlavný projektant projektu Ondava pre život.

Viera Dujakovičová, manager projektu Ondava pre životstiahni celý článok


Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk