Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Rieka Ondava očami detí - vyhodnotenie

V utorok 20. januára 2015 bola vyhodnotená výtvarná súťaž Rieka Ondava očami detí, ktorá sa realizovala ako jedna z edukačných a osvetových podaktivít projektu Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy – ONDAVA PRE ŽIVOT. Cieľom súťaže,ktorú v rámci projektu vyhlásila obec Nižná Polianka, bola senzibilizácia prostrediavo vzťahu k dopadom a dosahom klimatických zmien v krajine. Do súťaže bolo zapojených vyše dvesto žiakov prvého stupňa základných škôl z projektového územia, ktoré zastrešuje katastrálne územie 44 obcí v rozlohe 360 km2. Ústrednou témou súťaže bola rieka Ondava. Žiaci pracovali s výrezmi reálnych fotografií, zachytávajúcich povodie rieky Ondavy a jej prítokov, ako aj poškodené časti krajiny z projektového územia, ktoré ľubovoľne umiestňovali na formát výkresu A3 a následne v ľubovoľnej technike (koláž, kresba, maľba), dopracovali. Odborná komisia pracovala v zložení zástupcov partnerov projektu Ondava pre život (Peter Straka – Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Barbara Gindlová a Inge Doležalová – ZMOS, Vladimír Frický a Viera Dujakovičová – Obec Nižná Polianka). Víťazom súťaže sa stal Maroš Sivák, 7 rokov, ZŠ Ladomírová, druhé miesto patrí Andrejke Čonkovej, 7 rokov, ZŠ Krajná Poľana a tretie miesto obsadila Valentína Siváková,10 rokov, ZŠ Nižná Polianka. Každá zo zapojených škôl získala špeciálne ocenenie za účasť v súťaži. Prítomným víťazom odovzdala ceny zástupkyňa Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva pani Eva Gašperanová.

Na príprave a realizácii súťaže sa aktívne podieľali školy: Základná škola Nižná Polianka, Základná škola Krajná Poľana, Základná škola Kružlová, Základná škola Ladomirová, Základná škola Nižný Mirošov, Základná škola Vyšný Mirošov, Základná škola Roztoky a Základná školy Vyšný Orlík, ktorým touto cestou ďakujeme za spoluprácu, ochotu a nadšenie.

Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk