Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Študijná návšteva zástupcov gruzínskych, moldavských a ukrajinských samospráv v krajinách V4

Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo v dňoch 6. až 11. júla 2015 študijnú návštevu pre zástupcov gruzínskych, moldavských a ukrajinských samospráv v krajinách V4. Návšteva bola zameraná na vytváranie trvalých väzieb a výmenu skúseností v oblastiach záujmu miestnej územnej samosprávy.

Tematicky aj geograficky bola rozčlenená medzi všetky krajiny V4, pričom v každej z krajín sa uskutočnilo jednodňové stretnutie so zástupcami miestnych samospráv a ich združení.

Úvodné stretnutia sa uskutočnili v maďarských mestách Gödöllő a Budapešť a to v utorok 7. júla s tematickým zameraním na problematiku fiškálnej decentralizácie, financovanie samospráv a zastupovanie jej záujmov zo strany strešných organizácií. Účastníkov privítal starosta mesta Gödöllő György Gémesi, ako aj vedenie Maďarského národného združenia miestnych samospráv TÖOSZ.

Pokračovanie hostil v stredu 8. júla starosta obce Nižná Polianka Ján Cundra, pričom konferencia sa tematicky zamerala na oblasť životného prostredia a špecifiká fungovania obcí v prostredí Európskej únie. Na konferencii vystúpili aj starostovia obcí Brusno, Sveržov a Hažín, ktorí zahraničných zástupcov informovali o aktivitách v oblasti ochrany životného prostredia a medziobecnej a cezhraničnej spolupráce. Témou konferencie bolo taktiež predstavenie projektu Ondava pre život.

Nasledujúci deň účastníkov študijnej návštevy privítalo poľské mesto Jasło na stretnutí vedenom starostom mesta Ryszardom Pabianom a zameranom na poskytovanie služieb obyvateľom zo strany mesta. Účastníci mali taktiež možnosť prezrieť si výstupy projektov mesta financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, napr. mestské centrum voľného času, mestský športový areál alebo Pałac Sroczyńskich.

Študijnú návštevu ukončilo prijatie na magistráte mesta Brna v piatok 10. júla, kde delegáciu okrem odborných zamestnancov mesta privítal aj Robert Zeman, predseda zahraničnej komisie Zväzu miest a obcí Českej republiky. Záverečné stretnutie bude tematicky zamerané najmä na financovanie samospráv, rozpočtovanie a strategické plánovanie.

Výstupom študijnej návštevy bolo okrem nadviazania užších kontaktov medzi zúčastnenými samosprávami a ich združeniami a výmeny informácií najmä položenie základného kameňa budúcej spolupráce vo forme spoločnej platformy strešných organizácií miest a obcí. Jej vznik bude zavŕšený na konferencii vo februári 2016 spoločným podpisom memoranda o spolupráci.

Podujatie bolo podporené Medzinárodným vyšehradským fondom v rámci programu Východné partnerstvo a Európskou komisiou v rámci projektu Európskeho roka rozvoja 2015.zdroj: zmos.skOndava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk