Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Polčas projektu – stručné zhrnutie

Polčas projektu – stručné zhrnutie

Projekt Ondava pre život je v druhej polovici realizácie. V prvom období bola vypracovaná Regionálna adaptačná stratégia, na základe ktorej sa v súčasnosti budujú viaceré typy adaptačných opatrení; vďaka možnostiam projektu sme v regióne hornej Ondavy otvorili diskusiu k téme klimatických zmien a ich dopadov na prírodu a človeka; založená bola nezisková organizácia Ondava pre život, ktorá bude pokračovať v začatej práci aj po ukončení projektu; nadviazali sme spoluprácu so školami v regióne a ich žiakom sme pripravili viacero tematických akcií súvisiacich s vodou, životným prostredím a obsahom nášho projektu.

V týchto dňoch sa dokončujú práce na zasiakavacích pásoch, ktorých je v projektovom území vybudovaných už vyše 9 kilometrov. Stavané sú na naklonených svahoch a ich úlohou je pozdržať padnutú dažďovú vodu pri jej stekaní do potokov, a zabraňovať tak náhlym povodniam, ktoré postihli v nedávnej minulosti viaceré naše obce. Podobný efekt majú aj jamky, ktoré sú vyhĺbené na neužívaných lesných cestách, a ktoré po spevnení drevom a kameňom zadržia vodu v lese a zabránia rýchlej erózii pôdy, ktorá je bežným javom v našich lesoch. Tá, za niekoľko rokov vie, vďaka tečúcej vode zo zrážok, vyhĺbiť aj meter hlboké ryhy a odplaviť veľké objemy zeme do potokov.

Po ukončení procesu verejného obstarávania bude našich 150 zamestnancov ďalej pracovať na gabionových a drevených hrádzkach, priepustoch, vsakovacích jamách a ďalších opatreniach naplánovaných v RASHO. Spolu je naplánovaných 505 opatrení, a ich celková vodozádržnosť presahuje 625 tisíc m3 vody.
Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk