Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Informačné stretnutia v obciach projektového územia

Projekt Ondava pre život je aktuálne vo fáze prípravy Adaptačnej stratégie. Na jej základe budú nasledujúci rok realizované opatrenia v teréne projektového územia, ktoré zahŕňa chotáre 44 obcí horného povodia rieky Ondava. V súčasnosti, keď už máme prehľad o štruktúre a rozsahu plánovaných opatrení, usporadúvame v území pracovné stretnutia so zástupcami obcí, urbárov, poľnohospodárskych spoločností a dobrovoľných hasičských zborov. Na nich prezentujeme naše zámery a získavame spätnú väzbu od spomínaných záujmových skupín. Pripomienky a návrhy následne zapracujeme do Adaptačnej stratégie.

Druhým podstatným bodom programu stretnutí je nadväzovanie partnerstiev s lokálnymi subjektmi. Táto spolupráca je pre nás dôležitá z dôvodu efektívneho umiestňovania opatrení v teréne, ale aj pre šírenie osvety o dopadoch klimatických zmien a prevencii voči nim.Výstupom sieťovania relevantných partnerov v území bude už čoskoro novovzniknutá nezisková organizácia, ktorá zastreší hmotné aj nehmotné výsledky projektu a bude ich ďalej rozširovať . Teší nás, že nachádzame ľudí a inštitúcie, ktoré túto medzisektorovú spoluprácu vítajú a vidia jej význam a príležitosti, ktoré ponúka.
Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk