Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Na prelome júla a augusta sa v obci Habura uskutočnil Tábor ochrancov prírody. Ten pravidelne organizuje Štátna ochrana prírody SR, ktorá je partnerom projektu Ondava pre život. Ing. Juraj Platko, riaditeľ správy CHKO Východné Karpaty a organizátor Východoslovenského TOP 2014pozvalna 31.07.2014 RNDr. Petra Straku, PhD, odborného garanta projektu Ondava pre život, ktorý tu viacerých účastníkov osobne poznal, keďže v minulosti sa na niekoľkých takýchto Táboroch sám zúčastnil. V kruhu asi pätnástich ochrancov prírody, prírodovedcov, ale aj lokálnych podporovateľov tohto tábora, Peter Strakainformoval o začínajúcom projekte Ondava pre život, o jeho cieľoch, aktivitách a širšom kontexte problematiky zmeny klímy, nevhodných zásahov do prírody a ich vplyvoch na biodiverzitu prostredia, ale aj na život ľudí prostredníctvom častejšie sa objavujúcich povodní alebo sucha. V následnej diskusii prítomných účastníkov zaujímali otázky týkajúce sa projektu, ale aj ochrany prírody či súčasných platných zákonov v tejto oblasti. Záujem bol aj o prednášky expertov z projektu na školách, čo, žiaľ, oficiálne náš projekt neumožňuje, keďže je obmedzený na územie hornej Ondavy, ale určite budeme uvažovať o opakovaní projektu aj v iných územiach, čo je aj jeden z indikátorov výstupov projektu.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk