Ondava pre život - publicita
Tlačové správy
Pozvánky
Mediálne výstupy
Galéria
konf. Ondava pre život zrealizované opatrenia ľudia projektu záverečná konferencia Logá na stiahnutie
 

TLAČOVÁ SPRÁVA, 31.7.2014

Obec Nižná Polianka od 2. júla 2014 realizuje dvojročný projekt s názvom  Obnova  ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - ONDAVA PRE ŽIVOT, ktorý bol podporený zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Ústredný motív projektu určuje povodie rieky Ondava, ktorá je vodnou osou Zemplína.

Do horného povodia rieky Ondava patrí 44 obcí svidníckeho a bardejovského okresu, ktoré spoločne vykazujú viac ako 8 000 obyvateľov, žijúcich v predmetnom území. Obce spoločne zareagovali na výzvu v rámci Programu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru – „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. Výsledkom je schválený projekt, ktorého obsahom je vytvorenie adaptačnej stratégie pre územie týchto obcí v rozlohe 332 km2. Projekt súčasne rieši aj následnú realizáciu navrhnutých opatrení, s využitím potenciálu dlhodobo nezamestnaných obyvateľov v území, so zámerom zadržať vodu v krajine a napomôcť obnove malého vodného cyklu. Súčasťou projektu je aj vytváranie nových partnerstiev a sieťovanie rôznych subjektov (samospráva, mimovládne organizácie, základné školy, lokálne médiá, hasičské zbory, zväzy rybárov, turistické spolky, zástupcovia urbárov, umelci v regióne atď.), ktoré sú pre proces zvyšovania kvality života v území kľúčové.

Obec Nižná Polianka, ako nositeľ projektu,bude v období 20 mesiacov realizovať aktivity v spolupráci s piatimi partermi: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy SR š. p., Štátna ochrana prírody SR a nórsky partner projektu NorwegianForest and LandscapeInstitute.

Rozpočet projektu je 1 681 738 eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku z Grantov EHP a štátneho rozpočtu tvorí 85%. Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Stakčín, prispieva na realizáciu projektu vo výške 15% celkových nákladov projektu.

 Obec Nižná Polianka od 2. júla 2014 realizuje dvojročný projekt s názvom Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - ONDAVA PRE ŽIVOT, ktorý bol podporený zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 a štátneho rozpočtu SR

Projekt je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Ústredný motív projektu určuje povodie rieky Ondava, ktorá je vodnou osou Zemplína.

Do horného povodia rieky Ondava patrí 44 obcí svidníckeho a bardejovského okresu, ktoré spoločne vykazujú viac ako 8 000 obyvateľov, žijúcich v predmetnom území. Obce spoločne zareagovali na výzvu v rámci Programu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru – „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. Výsledkom je schválený projekt, ktorého obsahom je vytvorenie adaptačnej stratégie pre územie týchto obcí v rozlohe 332 km2. Projekt súčasne rieši aj následnú realizáciu navrhnutých opatrení, s využitím potenciálu dlhodobo nezamestnaných obyvateľov v území, so zámerom zadržať vodu v krajine a napomôcť obnove malého vodného cyklu. Súčasťou projektu je aj vytváranie nových partnerstiev a sieťovanie rôznych subjektov (samospráva, mimovládne organizácie, základné školy, lokálne médiá, hasičské zbory, zväzy rybárov, turistické spolky, zástupcovia urbárov, umelci v regióne atď.), ktoré sú pre proces zvyšovania kvality života v území kľúčové.

Obec Nižná Polianka, ako nositeľ projektu,bude v období 20 mesiacov realizovať aktivity v spolupráci s piatimi partermi: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy SR š. p., Štátna ochrana prírody SR a nórsky partner projektu NorwegianForest and LandscapeInstitute.

Rozpočet projektu je 1 681 738 eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku z Grantov EHP a štátneho rozpočtu tvorí 85%. Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Stakčín, prispieva na realizáciu projektu vo výške 15% celkových nákladov projektu.

ZÁKLADNÉ INFO O PROJEKTE:

 • názov projektu: OBNOVA EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCIÍ KRAJINY HORNÉHO POVODIA RIEKY ONDAVY – ONDAVA PRE ŽIVOT
 • program: Finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014
 • správca programu: Úrad vlády SR
 • výzva: ACC01 v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom
 • názov programovej oblasti: prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom
 • názov výstupu programu: vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa klíme
 • termín začatia projektu: 02.07.2014
 • termín ukončenia projektu: 29.02.2016
 • dĺžka realizácie: 20 mesiacov
 • žiadateľ/ prijímateľ finančného príspevku: Obec Nižná Polianka
 • partneri: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a NorwegianForest and LandscapeInstitute (Nórske kráľovstvo)
 • charakter projektu: integrovaný projekt, ktorý využíva princíp multisektorových partnerstiev
 • hlavné aktivity: tvorba adaptačnej stratégie, realizácia navrhnutých opatrení v krajine a sieťovanie partnerov
 • výsledky projektu:
  • počet vypracovaných strategických dokumentácií venovaných adaptačným opatreniam – 1
  • celkový počet vytvorených individuálnych vodozádržných opatrení – 505
  • objem vytvorených vodozádržných opatrení (v m3) – 625000
  • počet vypracovaných projektových dokumentácií protipovodňových opatrení – 1
  • počet komunít zapojených do realizácie projektu – 7
  • počet národných a zahraničných inštitúcií zapojených do projektu – 8
  • počet novovzniknutých inštitúcií - nezisková organizácia zodpovedná za udržateľnosť výsledkov projektu – 1
 • celkové oprávnené výdavky projektu: 1 681 738 €
 • projektový grant Fondov EHP a ŠR SR: 1 429 477 € (85% z celkového rozpočtu projektu)
 • spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 252 261 € (15% z celkového rozpočtu)

   

  AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE PROJEKTU: v súčasnosti je projekt v začiatku svojej realizácie. Ako informoval RNDr. Peter Straka, PhD., odborný garant projektu, región s rozlohou 332 km2 bol rozdelený do niekoľkých oblastí podľa mikropovodí, a aktuálne v spolupráci s ďalšími expertmi projektu, sa začalospracovanie stratégie, ktorú následne schvaľuje Úrad vlády SR ako správca programu. • Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk