Ondava pre život - publicita
Tlačové správy
Pozvánky
Mediálne výstupy
Galéria
konf. Ondava pre život zrealizované opatrenia ľudia projektu záverečná konferencia Logá na stiahnutie
 

TLAČOVÁ SPRÁVA, 24.9.2014

Projekt Ondava pre život by mal priniesť ozdravenie ekosystému

Projekt sa začal realizovať už na začiatku júla, dnes sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnila otváracia konferencia.

Nižná Polianka 24. septembra (TASR) – Obec Nižná Polianka v okrese Bardejov realizuje spolu s ďalšími partnermi projekt Ondava pre život v celkovom náklade 1,68 milióna eur, v rámci ktorého majú byť uskutočnené opatrenia na udržanie a zabezpečenie ekosystémových funkcií krajiny v okolí rieky Ondava. Zároveň sa počíta s vytvorením partnerstva pre údržbu a ďalšie ozdravovanie prírody a ekosystémových funkcií krajiny v území. Projekt sa začal realizovať už na začiatku júla, dnes sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnila otváracia konferencia.

„Úvodnou aktivitou projektu bude analýza a syntéza súčasného stavu krajiny hornej časti povodia rieky Ondava na ploche približne 340 kilometrov štvorcových, do ktorej sa aktívne zapoja aj miestni obyvatelia a znalci krajiny. Na základe tejto analýzy sa spracuje regionálna adaptačná stratégia na prispôsobenie sa zmene klímy. Stratégia sa bude týkať 46 katastrov obcí daného regiónu. Výsledky a návrhy stratégie sa prerokujú na verejných plénach za účasti širokej zainteresovanej laickej, ale i odbornej verejnosti a budú zverejnené. Stratégia ďalej sformuluje konkrétne adaptačné vodozádržné a revitalizačné opatrenia v krajine,“ uviedol garant projektu Peter Straka.

Podľa neho bude prínosom zamestnanie 150 dlhodobo nezamestnaných miestnych obyvateľov pri realizácii opatrení, čím sa vytvorí užšie puto medzi človekom a prírodou, vznikne potenciál pre tvorbu nových pracovných miest, zvýši sa kvalita ekosystémových funkcií krajiny a vznikne pilotný projekt pre využitie v iných územiach.

Projekt potrvá do februára 2016 a jeho výstupy by sa mohli stať podkladom na čerpanie ďalších eurofondov v opatreniach na ochranu životného prostredia a zlepšenia kvality života na vidieku.

„Kľúčom k úspešnej realizácii je spolupráca so starostami, poľnohospodármi, urbárnikmi, ochranou prírody, vodohospodármi, VÚC, školami, mimovládnymi organizáciami, médiami atď. Nie menej dôležitým faktorom je spolupráca s partnermi projektu. Náš nórsky partner Norwegian Forest and Landscape Institute je tiež veľkým prínosom, nakoľko určite pri spoločnej práci nájdeme v ich skúsenostiach inšpiráciu a pomoc,“ hovorí hlavná manažérka projektu Viera Dujakovičová.

Rieka Ondava je vodnou osou Zemplína a tečie naprieč celým východným Slovenskom. Celý región zásobuje a súčasne odvodňuje povrchovou vodou. Tečie však z hôr na obývané nížiny, kde predstavuje významné povodňové riziko pre obyvateľov, najmä z dôvodu nevyváženej a nevhodnej premeny krajiny jej rozsiahleho povodia.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk