Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Do pracovného pomeru sme prijali 150 nezamestnaných osôb

Projekt Ondava pre život prechádza plynule z plánovacej do realizačnej časti projektu. Ešte na konci roka 2014 sa v obciach projektového územia uskutočnili stretnutia s nezamestnanými občanmi, tí boli informovaní o cieľoch nášho projektu a o možnosti zamestnať sa v ňom pri výstavbe adaptačných opatrení. Záujem bol veľký. Každý záujemca vyplnil vstupný dotazník, tých sme zozbierali spolu vyše 350.

Na terénne práce sme mohli prijať maximálne 150 osôb, ktorých mzdy budú z 95% preplácané programom úradu práce. Uchádzač teda musel byť evidovaný v databázach UPSVaR minimálne 12 mesiacov, v niektorých prípadoch (pri nižšom dosiahnutom vzdelaní) postačovali aj 3 mesiace. Postupne sme prešli výberovým procesom a bohatými administratívnymi náležitosťami, a v polovici marca tak bolo podpísaných 150 pracovných zmlúv na obdobie takmer 9 mesiacov – do novembra 2015. Zo 150 nových zamestnancov je 30 žien.

Zamestnanci boli rozdelení do 6 pracovných skupín, v závislosti od ich bydliska a rozmiestnenia navrhovaných adaptačných opatrení. V prvých dvoch týždňoch absolvovali niekoľko školení týkajúcich sa bezpečnosti práce, teoretických základov adaptačných opatrení a následne aj samotných prác v teréne.

V nasledujúcich dvoch mesiacoch sa budú venovať predovšetkým stavbe zasiakavacích pásov, ktorých je v projektovom území naplánovaných vyše 10 kilometrov.V neskoršom období sa budú realizovať ďalšie opatrenia ako sú hrádzky, priepusty, jamy, valy, odrážky, zipsy a ďalšie v katastroch 17obcí územia. Pričom medzi zamestnanými sú aj obyvatelia z obcí, v ktorých katastroch opatrenia nebudú realizované, nakoľko sme chceli poskytnúť prácu čo najširšiemu okruhu nezamestnaných z projektového územia.

Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk